Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer


Publisert 25.08.2021

Tilsyn med skolenes meldeplikt til barneverntjenesten avdekket regelverksbrudd

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med skolene i Øyer kommune. Tema for tilsynet har vært skolenes meldeplikt til barneverntjenesten.


Publisert 25.06.2021

Nytt til skolestart høst 2021

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over hva som er nytt til skolestart høst 2021.


Publisert 17.06.2021

Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn

Gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, på småtrinnet i skole og helsestasjon.


Publisert 10.06.2021

Rammeplan for SFO

Fra 1. august 2021 får SFO (skolefritidsordning) sin egen rammeplan.


Publisert 30.04.2021

Standpunktvurdering våren 2021 i grunnopplæringa

Våren er her, og det nærmer seg standpunktvurdering i grunnopplæringen!
Vurderingsforskiften er revidert, og Utdanningsdirektoratet har publisert veiledning.


Publisert 20.11.2020

Trygt og godt skolemiljø – nulltoleranse mot mobbing

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Men reglene om hva som skaper et godt skolemiljø kan gjøres enda bedre kjent for elevene, og barn- og ungepanelet har gode forslag til hvordan.


Publisert 05.05.2020

Standpunktkarakterer våren 2020

Kunnskapsdepartementet gir retningslinjer for tidspunkt for fastsetting av standpunktkarakter.


Publisert 08.04.2020

Søk om midler til programmering i skolen

Skoleeiere kan søke om midler til utstyr for programmering til bruk i klasserommet.  Søknadsfristen for 2020 er 15. mai.


Publisert 02.04.2020, Sist endret 26.08.2021

Dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk

Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk for videregående opplæring. Statsforvalteren kan ikke gi fritak fra opplæringen i faget.


Publisert 23.03.2020

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen

Kommunene kan søke Fylkesmannen i Innlandet om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.