Barnevernledersamling Innlandet våren 2021

Jill Wellington fra Pixabay
Jill Wellington fra Pixabay

Vårens barnevernledersamling ble åpnet av Knut Storberget og hadde barnevernsreformen og utvikling for kommunene som hovedtema. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet deltok på samlingen og informerte om den nye barnevernloven og andre retningslinjer som vil gjelde for barnevernet fremover.

Publisert 27.05.2021

Innholdet i samlingen

Statsforvalteren skal 2021 bidra til å informere og følge kommunene i forberedelsene til Barnevernreformen. Barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar, faglig og økonomisk, både for barneverntjenesten og for det generelle forbyggende og familiestøttende arbeidet i kommunen. Det er en oppvekstreform.  

Statsforvalteren har i oppdrag å motivere for planlegging av ansvarsoverføringen som kommer med reformen, oppfordre til samarbeid og til å ta i bruk tiltakene i kompetansesatsingen for barnevernet. 

Barnevernledersamlingene er en viktig arena for dette.

https://bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/Om_kompetansesatsingen1/

 

Læringsnettverk

Et av tiltakene i kompetansesatsingen var særlig tema under denne barnevernledersamlingen, nemlig etablering av kommunale læringsnettverk.

Målet med kommunale læringsnettverk er å bidra til etablering av fagfellesskap og samarbeid på tvers av kommunegrensene og mellom tjenester.

Læringsnettverk er et organisert samarbeid mellom tjenester, hvor det satses på utviklingsprosjekter. Tjenester i nettverk skal selv definere hvilke utviklingsprosjekter de vil satse på. Dette for å kunne tilpasse prosjektene lokale behov for kompetanse- og kvalitetsutvikling.

For å stimulere kommuner til å danne nettverk og definere utviklingsprosjekter, er det etablert to potter med stimuleringsmidler som kommuner i nettverk kan søke om midler fra; en for egeninitierte utviklingsprosjekt og en for utviklingsprosjekt på fosterhjemsområdet.

Ny innretning for læringsnettverk i 2022

Retningslinjene for læringsnettverk er revidert og har fra i år en ny innretning:

Læringsnettverk kan nå også involvere andre kommunale tjenester, i tillegg til barnevernet, i sine utviklingsprosjekter. I tråd med barnevernreformen vil dette stimulere ytterligere til samarbeid og forebygging på tvers av sektorer innad i kommunene.

Statsforvalter forvalter stimuleringsmidler som kommuner i nettverk kan søke støtte fra.

Til prosjekter i 2022 har Statsforvalteren fått fullmakt til å dele ut følgende midler:

  • Egeninitierte utviklingsprosjekter kr. 1. 100. 000,-
  • Utviklingsprosjekt på fosterhjemsområdet kr. 2. 300. 000,-

Søknadsfrist for kommunene er satt til 01.08.2021

Link til nye retningslinjer og søknadsskjema er lagt til høyre for artikkelen.

 

Andre temaer som ble tatt opp under samlingen

  • Samarbeid mellom barnevern og politiet
  • Rekruttering av fosterhjem i familie og nettverk
  • Samarbeid med Bufetat i læringsnettverk
  • Betraktinger fra en barnevernleder om reformarbeid
  • Behovet for å opprette et barnevernlederforum i Innlandet

Et utvalg av presentasjonene ligger nederst i artikkelen.