Infoskriv 5. juli 2023

 • Ferieavvikling, utbetalinger og hjelp
 • Økt omdisponering av dyrka jord
 • Ny versjon av SKART
 • Endringer – tørke og produksjonssvikt
 • Jordbruksavtalen 2023–2024 er publisert
 • Drenering – økte satser
 • Arealtilskudd i PT – strukturdifferensierte satser og driftsfellesskap
 • Mer til melkeku og beite i PT
 • Velferdsordningene
Publisert 05.07.2023

Ferieavvikling, utbetalinger og hjelp

Landbruksdirektoratet:

 • Det vil ikke bli kjørt utbetalinger fra Landbruksdirektoratet i uke 29 og 30.
 • ØKS: Fra uke 27 til uke 30 vil support ta noe lenger tid enn vanlig. E-post sjekkes av og til.

Statsforvalteren:

 • ØKS: Branka er på jobb hele juli. Una har ferie fra 10. juli. Karl Gjermund er tilbake 12. juli. 
 • Produksjonssvikt og brukertilganger: Kjellfrid har ferie fra ca. 20. juli. Anne Kari er tilbake 24. juli.

Økt omdisponering av dyrka jord

233 dekar dyrka jord ble omdisponert i Agder i 2022. Hovedårsaken var veiutbygging (E39) – som i 2019 og 2020.

Se egen artikkel

Ny versjon av SKART

Det har kommet ny versjon og brukerveiledning til feltappen SKART. 

Nå er det mulig å bruke SKART også til vanlige NMSK/skogfondskontroller i felt.

Se egen artikkel

Endringer – tørke og produksjonssvikt 

Landbruksdirektoratet har utdypet unntakene for tørkeåret 2023 i ordningene tilskudd til produksjonssvikt, produksjonstilskudd og regionalt miljøprogram.

Se egen artikkel

Vi nevner også at satser i tilskudd til produksjonssvikt skal over i jordbruksavtalen.

Jordbruksavtalen 2023–2024 er publisert

Se Jordbruksavtalen 2023–2024 på regjeringen.no

Nedenfor følger informasjon om noen endringer og økte satser.

Drenering – økte satser

Tilskuddssatsene for drenering er økt fra 1. juli. Nye satser er 4 000 kroner per dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving og 61 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 4 000 kroner per dekar berørt areal.

Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1. juli etter gamle satser, kan trekke gammel søknad og sende ny søknad dersom arbeidet på det omsøkte arealet ikke er påbegynt.

Se informasjon fra Landbruksdirektoratet til forvaltningen

Se egen artikkel med informasjon til søkere

Arealtilskudd i PT – strukturdifferensierte satser og driftsfellesskap

For vekstgruppene grønnsaker, frukt og bær er det innført strukturdifferensierte satser på arealtilskuddet. For vekstgruppene korn og grovfôr er det ikke strukturdifferensiering.

Fordi det siden 2014 ikke har vært strukturdifferensierte satser på arealtilskudd, har det i denne perioden ikke vært aktuelt for søkere med kun planteproduksjon å opplyse om driftsfellesskap i søknaden, og heller ikke aktuelt for forvaltningen å vurdere det. Når det nå er gjeninnført strukturdifferensierte satser for grønnsaker, frukt og bær, blir også driftsfellesskapsvurderinger relevante igjen for disse vekstgruppene.

Mer til melkeku og beite i PT

Med tanke på risikobasert kontroll er det verd å merke seg hvor feil kan få store konsekvenser i tilskuddsbeløp. Satsene har økt, særlig i tilskuddene til melkeku og i beitetilskuddene. Driftstilskuddet til melkeproduksjon er nå i sone 5 oppe i 315 800 kroner per foretak (63 160 kroner per dyr for foretak med under 5 melkekyr).

Se egen artikkel om samla tilskudd til storfe

Taket på husdyrtilskuddet er fortsatt suspendert. Det skal gjeninnføres når kostnadssituasjonen er mer normalisert.

Velferdsordningene

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid: For søknadsåret 2023 er det maksimale tilskuddet per foretak hevet til 126 580 kroner.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.: Den maksimale dagsatsen økt fra 2 100 kroner til 2 450 kroner fra 1. januar 2024.

Tilskudd til tidligpensjon: Det blir fra 1. januar 2024 mulig å innvilge tidligpensjon for enbrukere dersom bruker ikke tilfredsstiller inntektsvilkårene fordi bruker har mottatt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd i referanseperioden.