Infoskriv 31. januar 2024

 • Nytt jordvernbrev frå regjeringa
 • Tildelingsbrevet til kommunene 2024
 • Dreneringsmidler
 • RMP og OBB
 • Klima- og miljøprogrammet
 • Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester
 • Statsforvalterens folkevalgtprogram
 • Fylkesnytt 1/2024
 • Fagdag om JOVA, RMP og fangvekster
 • Webinar om nytt brukergrensesnitt i eStil PT
 • Landbruksdirektoratets digitale kunnskapskonferanse
 • Inn på tunet-webinarer
 • Inn på tunet-kurs for nye tilbydere
 • Tur til Risør og Tvedestrand med Nordisk kulturlandskapsforbund
Publisert 31.01.2024

Nytt jordvernbrev frå regjeringa

I eit felles brev frå landbruks- og matminister Geir Pollestad og kommunal- og distriktsminister Erling Sande, gjer dei kommunepolitikarane merksame på det ansvaret kommunane har for at Noreg skal nå målet om å bygge ned mindre matjord.

Sjå artikkel på regjeringa si nettside

Tildelingsbrevet til kommmunene 2024

Fredag 2. februar kommer første tildeling av midler til NMSK, vei, SMIL, drenering, tiltak i beiteområder og UKL fra Statsforvalteren til kommunene.

Vi sender tildelingsbrevet til kommuneledelsen. Saksbehandlere og enhetsledere innen landbruk får en e-post fra oss i tillegg. Vi legger brevet ut på siden For kommunal landbruksforvaltning, under dokumenter.

Dreneringsmidler

Midler som var til overs i fjor, ble som kjent inndradd til LUF av Landbruksdirektoratet. Kommunene beholder midler som er inndradd etter nyttår. I år har vi bare 2,5 mill. kr til fordeling. Vi tildeler halvparten nå ut fra areal fulldyrket i hver kommune. Så blir det en 2. tildeling 1. mars basert på innkomne søknader i kommunene. Kommunenes frist for å melde behov blir 26. mars. Blir det noe igjen etter 2. tildeling, tildeler vi disse midlene etter hvert som kommunene melder behov ut fra innkomne søknader.

Skjema for å melde inn behov for dreneringsmidler til 2. tildeling.

Bakgrunnen for vår endra praksis er mindre pott, og vi ønsker at kommunene skal ha midler tilgjengelig til søknader som skal videre til fylkeskommunen innen 1. april. Fylkeskommunen har nå for 2024 bevilget 1 mill. kr i friske midler. Fylkeskommunens inndradde midler fra 2020 blir tildelt søknader som de fikk inn i fjor høst, men ikke hadde nok midler til da.

Fylkeskommunens friske midler går til søknader innsendt fra 01.01.2024, til prosjekter som ikke er påbegynt. Her kan problemstillingen med trekking av søknader dukke opp, slik som ved heving av satsene på det statlige tilskuddet 01.07.2023, se informasjon fra juli 2023.

Kontakt Berit Stay Egeli i Agder fylkeskommune om du har spørmål om fylkeskommunens midler.

Kontaktperson for drenering hos Statsforvalteren er Kjellfrid Straume.

RMP og OBB

Endelige satser: Vi har fastsatt endelige satser for RMP og OBB 2023. De fleste satsene økes betydelig i forhold til foreløpige satser.

Les om disse og se tabell over forbruket i egen artikkel

Endelig godkjenning: Husk frist for endelig godkjenning (attestering) i RMP 16. februar!

Fullstendig oversikt over viktige datoer finner du på side 5 i Rundskriv 1/2023 - Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) for Agder 2022 – forvaltningsansvar og saksbehandling.

0-utbetalinger: Kommunene som har søknader med 0 kroner som utmålt tilskudd må sjekke disse nærmere.

 1. Dersom nullutmålingen skyldes interne trekk og avkortinger, skal søknaden godkjennes («foreløpig godkjent» og deretter «endelig godkjent»).
 2. Dersom det ikke er godkjent noen tiltak, skal søknaden avslås eller avvises. Kommunen må da sende eget vedtaksbrev.

Se mer om dette på side 3 i Rundskriv 1/2023 – Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) for Agder 2022 – forvaltningsansvar og saksbehandling.

Klagebehandling: Kommunen skal sende kopi av vedtaksbrevet til Statsforvalteren slik at vi kan følge med på antall klagesaker fra søknadsomgangen 2023, jamfør side 45 Rundskriv 1/2023 - Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) for Agder 2022 – forvaltningsansvar og saksbehandling.

Vipetiltak på høring: Statsforvalteren ønsker å innføre et RMP-tiltak som ivaretar hekking og beiting av vipe. Forslag til forskrift er nå på høring. Høringsfristen er 21. februar 2024.

Klima og miljøprogrammet 2024

Nå er de regionale retningslinjene for Klima- og miljøprogrammet oppdatert for 2024.

Se egen artikkel

Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester

Kommuner og vaktdistrikt kan søke tilskudd for å sikre stabil tilgang til veterinærtjenester på dagtid – søknadsfrist 1. april 2024.

Se egen artikkel

Statsforvalterens folkevalgtprogram

Statsforvalteren sendte kommunene brev 22. januar om det vi tidligere kalte politikeropplæring:

Tilbud til kommunene – Statsforvalterens folkevalgtprogram 2024

Om landbruksavdelingens tilbud står det: "Tema som normalt har størst interesse for folkevalgt nivå i kommunene er eiendomslovgivningen med jordlov og konsesjonslov, og stikkord som boplikt og konsesjon ved kjøp av eiendom. Jordvernet som del av arealforvaltning og planarbeid kan også til illustrasjon være aktuelt tema."

Fylkesnytt 1/2024

Statsforvalteren i Agder leverer "Fylkesnytt" til LMDs nettsider en gang i halvåret. Til Fylkesnytt 1/2024 publisert 24. januar tok vi med følgende:

 • Satsing på ungskogpleie gir resultater
 • 2023 bød på redusert hogst og økt skogkultur i Agderskogen
 • Nok en inspirerende Sørlandssamling
 • Inn på tunet på Sørlandssamlinga og i Agder
 • Status produksjonssviktsøknader

Artiklene kan du også lese på vår nyhetsside for landbruk.

Fagdag om JOVA, RMP og fangvekster

Jord- og vannovervåkningene i Norge er 30 år. Dette blir markert med fagdag på Landvik 14. februar – påmeldingsfrist 7. februar.

Se egen artikkel

Webinar om nytt brukergrensesnitt i eStil PT

Landbruksdirektoratet har det siste året jobbet med å oppdatere brukergrensesnittet i eStil PT. De vil vise frem arbeidet sitt og inviterer til webinar mandag 4. mars kl. 11.30.

Det vil også være en kort presentasjon av nytt saksbehandlerrundskriv på PT og ny brukerveiledning for eStil PT.

Teams-lenke finner du i e-post videresendt fra Kjellfrid Straume 30. januar.

Landbruksdirektoratets digitale kunnskapskonferanse 

Konferansen arrangeres torsdag 7. mars.

Kl. 09.00–10.30:

 • Konkurranseforholdene i verdikjedene for norsk mat med næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Geir Pollestad. 
 • «Samfunnsberedskap og landbrukets betydning» med Knut Storberget og Anne Jødahl Skuterud.

Konferansen vil så deles i parallellsesjoner:

Kl. 10.30–11.55:

 • Skog, klima og tømmermarkedet
 • Miljø og klima fra jord til bord
 • Kampen om arealene
 • Markedet for kjøtt og egg - Korleis hamna me her?

Kl. 12:00–13:10:

 • Kunnskapsutvikling, innovasjon og rådgivning
 • Reindrift
 • Mjølk, meieri og marknad
 • Planteproduksjon

Se detaljert program og påmelding

Inn på tunet-webinarer

Det er fint om dere oppfordrer aktuelle ansatte innen skole og helse i kommunen til å få med seg disse webinarene:

Inn på tunet i skolen 14. februar kl. 14.00–15.30. 
Informasjon, program og registrering

Inn på tunet for personer med demens 7. mars kl. 11.30–13.00.
Informasjon, program og registrering

Webinarene er i regi av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Inn på tunet-kurs for nye tilbydere

NLR og Inn på tunet Norge arrangerer fysisk kurs i Stjørdal, Trøndelag 7.–8. mars.

Se egen artikkel

Tur til Risør og Tvedestrand med Nordisk kulturlandskapsforbund

Studieturen blir 20.–22. juni.

Lokaliteter: Furøya, Nes jernverk og Solberggruva med omliggende kulturlandskap, Strengselva, Knutelia og Søndeled.

Lenke til invitasjon