Endelige satser 2023 – RMP og OBB

I 2023 hadde Agder 21,9 mill. kr til rådighet til RMP-tilskudd, og kommunene har per i dag godkjent 933 RMP- og OBB-søknader.

Publisert 30.01.2024

RMP-potten i Agder var 18,4 mill. kr, men økte til 21,9 mill. kr etter jordbruksoppgjøret. Vi hadde derfor mer RMP-midler enn forventet da de foreløpige satsene ble satt.

I følge eStil-RMP var 84 % av midlene brukt opp da vi la til grunn de foreløpige tilskuddssatsene. Satsene kunne derfor justeres opp slik at så og si hele potten brukes. Det er holdt av litt midler til klagebehandling. De endelige satsene er fastsatt i samråd med fylkeslagene i Norges Bondelag og Norsk Bonde og småbrukarlag, jamfør Instruks for regionale miljøtilskudd. Ved justeringen la vi vekt på prioriteringer i jordbruksforhandlingene.

Alle tilskuddssatsene økes med 20–30 %, men med følgende unntak:

  • For tiltakene «Nedlegging av husdyrgjødsel» og «Nedfelling av husdyrgjødsel» ble de endelige satsene i tre tiltaksklasser økt med hele 66 %.
  • Tiltaket «Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark» ble satt lik som endelig sats for søknadsomgangen 2022 (kr 130 per dekar).
  • Tiltaket «Klimarådgiving» ble ikke økt da satsene her er fastsatt sentralt.