Stimuleringstilskudd kommunale veterinærtjenester 2024

Kommuner og vaktdistrikt kan søke tilskudd for å sikre stabil tilgang til veterinærtjenester på dagtid – søknadsfrist 1. april.

Publisert 31.01.2024

«Stimuleringstilskudd til veterinærdekning» skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester på dyrehelsepersonell i næringssvake områder på dagtid, dvs. innenfor ordinær arbeidstid. «Tilfredsstillende tilgang» på dyrehelsepersonell på dagtid varierer veldig mellom vaktdistrikter og kommuner.

Prioritering

Stimuleringstilskudd prioriteres til:

  • Kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer og/eller lavt dyretall og krevende infrastruktur. På Agder gjelder dette spesielt Setesdal og de andre innlandskommunene.
  • Kommuner som har vanskeligheter mer å rekruttere og beholde veterinærer og som har eller vil etablere hensiktsmessige tiltak for å avhjelpe situasjonen.

De mest aktuelle stimuleringstiltakene er etableringsstøtte, driftsstøtte og støtte til å opprettholde kommunale veterinærstillinger, der den ansatte også kan bidra til å løse veterinærrelaterte oppgaver i kommunen.

Det gis andre sentrale øremerkede midler til veterinær vaktordning kveld/helg, og til veterinære reiser. Stimuleringstilskuddet skal ikke supplere disse ordningene, eller brukes til å dekke kommunale administrative oppgaver.

Søknad

Statsforvalteren i Agder har 1 183 000 kr til fordeling i 2024.

Søknadsfrist: 01.04.2023.

Søknad for 2024 og rapport for bruk av tildelte midler i 2023 sendes via søknads- og saksbehandlingssystemet Agros: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning.

Både enkeltkommuner og vaktdistrikt kan søke. Flere kommuner kan samarbeide om søknad eller sende felles søknad for vaktdistriktet. Da er det vaktdistriktets administrasjonskommune som søker.

Viderefordeling til veterinærer

Kommuner kan tildele stimuleringstilskudd til veterinærer hvis de ønsker det og må i så fall etablere en egen søknads- og fordelingsprosess for dette. Kommunene kan stille krav om vaktdeltakelse for at veterinærene skal kunne motta stimuleringstilskudd. Hvis kommunene velger å videreforedle stimuleringstilskudd til veterinærene, skal dette rapporteres særskilt sammen med den ordinære årsrapporteringen via Agros. 

Kontaktpersoner