Regionalt miljøtilskudd i jordbruket – vipetiltak fra 2024

Høringsfrist:
21. februar 2024 23:59
Vipe med nyklekt kylling på Årosjordet i Søgne. Foto: Odd Kindberg.

Statsforvalteren ønsker å innføre et RMP-tiltak som ivaretar hekking og beiting av vipe. Forslag til forskrift er nå på høring. Høringsfristen er 21. februar 2024.

Publisert 31.01.2024

Formålet med regionale miljøtilskudd i jordbruket i Agder er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, jord og jordhelse, samt å redusere utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket.

Regionalt miljøprogram ble rullert i fjor, det gjelder for perioden 2023–2026 og inneholder 25 ulike tiltak.  

Lenke til mer informasjon om regionalt miljøtilskudd

Statsforvalteren ønsker å innføre enda et tiltak, «Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl» – for vipe. Vipa var tidligere en nokså vanlig fugleart i jordbrukslandskapet i Agder som mange gårdbrukere har god kjennskap til. I løpet av noen tiår har vipebestanden gått dramatisk ned. Derfor har vipa nå fått status som kritisk truet (CR) på den norske rødlista for arter i artsdatabanken.

Innretningen av dette vipetiltaket ble ikke ferdig til søknadsomgangen 2023. Vi har nå – ved god hjelp av ei arbeidsgruppe bestående av Birdlife, kommunene og Statsforvalterens miljøvernavdeling i tillegg til landbruksavdelingen – laget forslag til vipetiltaket.

Det har vært viktig at tiltaket ivaretar vipa på en god måte samtidig som tiltaket er enkelt og ubyråkratisk for bonden og for forvaltninga. Tiltaket må også være innfor rammen som er satt i Nasjonal instruks for regionale miljøtilskudd 2023–2026.

Beskrivelse og innretning av vipetiltaket

Utkast til forskriften

Det er kun forslag til forskrift for vipetiltaket som er på høring. De øvrige RMP-tiltakene var på høring i fjor og ligger fast i denne programperioden.

Innspill sendes til:
Statsforvalteren i Agder,
e-postadresse: sfagpost@statsforvalteren.no  
Postadresse: Pb. 504, 4804 Arendal
Merk innspillet "sak 22/7396".