Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


04.03.2021

Nominer din skole til Dronning Sonjas skolepris 2021

Dronning Sonjas skolepris deles ut annenhvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering Nominer din skole til Dronning Sonjas skolepris for 2021 til Statsforvalteren i Agder innen 5 juni.   


24.02.2021

Statsforvalterens fagmøter med oppvekstsektoren i Agder

Vi håper at vi etter sommerferien kan tilby møter med fysisk tilstedeværelse og bevertning.


24.02.2021

Veiledningsmateriell - barnehagens aktivitetsplikt for et trygt og godt barnehagemiljø

Fra 1. januar 2021 kom det endringer i barnehageloven som skal bidra til at barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

 


19.02.2021

Alle skoler må melde på elever til skriftlig eksamen for våren 2021

Selv om skriftlig eksamen er avlyst, må skoler melde på elever i eksamensadministrasjonssystemet PAS med frist 1. mars som vanlig. 


18.02.2021

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne elever

Kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring for nyankomne elever kan søke Statsforvalteren om tilskudd. Søknadsfristen er 9. april 2021.


18.02.2021

Endring i regler for hjemmeopplæring under Koronaen

På gult nivå skal elever som hovedregel få all opplæring på skolen, men med noen unntak kan ungdomsskoler og videregående skoler gi opplæring hjemme. Dette gjelder hvis det er nødvendig av smittevernhensyn eller hvis skolen har hatt mye fravær over tid.


08.02.2021

Skriftlig eksamen for elever er avlyst

Regjeringen har besluttet at skriftlig eksamen for elever på 10. trinn og i videregående opplæring våren 2021 er avlyst.


08.02.2021

Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring

Elever har lovfestet rett til samisk språkopplæring i hele landet. Vi tilbyr foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettkurs som handler om den lovfestede retten til dette. 11 mars arrangerer Statsforvalteren nettseminar for foresatte om retten til samisk opplæring


04.02.2021

Folkehelseinstituttet sender i dag SMS om appen Smittestopp

FHI sender i ettermiddag en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Agder, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark. Rundt 700 000 brukere i Norge har så langt lastet ned appen.


02.02.2021

Søknad om tilskudd Kompetanseløftet 2021

Retningslinjer for statlig tilskuddsordning til kompetanse- og kvalitetsutvikling i barnehage og grunnopplæring er innført og gjeldende fra 15.januar 2021.

Tilskuddsordningen omfatter

  • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekomp)
  • Desentralisert ordning for grunnskoler og videregående skoler (Dekomp)
  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO

Flere nyheter Få nyhetsvarsel