Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


23.11.2021

Vi holder stengt tirsdag 30. november fra kl 11.30 og ut dagen

Velkommen tilbake onsdag 1. desember

25.11.2021

Fritak for taushetsplikt

Ansatte i forvaltningen kan ha taushetsplikt om forhold som de får vite om i forbindelse med jobben sin. For å kunne vitne om slike forhold i en rettssak, eller forklare seg om slike forhold til politiet under etterforskningen av et straffbart forhold, må de derfor fritas fra taushetsplikten.

 


24.11.2021

Påminnelse: Søk midler for å styrke arbeidet med psykisk helse

Utdanningsdirektoratet minner om at dere fremdeles kan søke midler for å styrke arbeidet med psykisk helse i skolene. Søknadsfristen er 28. november.


23.11.2021

BASIL 2021 – årsmelding fra barnehagen

Alle barnehager som er i drift 15. desember 2021 skal levere årsmeldingsskjema. Kommuner skal levere opplysninger i et eget skjema.


01.11.2021

Barnekonvensjonen og barnets beste vurdering - en informasjonsfilm fra Statsforvalteren i Agder

Dette er den første at tre filmer fra Statsforvalteren i Agder knyttet til temaet "Barnekonvensjonen og Barnets beste vurderinger". 


27.10.2021

Barnevernskonferanse med Bufdir

Barnevernsreformen er tema på Bufdir sin årlige nasjonale barnevernkonferanse. Konferansen arrangeres 17 november og er digital.


27.10.2021

Tilskudd til kompetanseutvikling i psykisk helse i grunnskolen og videregående opplæring

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til ulike kompetansehevende tiltak i arbeid med psykisk helse. 


25.10.2021

Fellessensur våren 2022

Fellessensuren for skriftlig eksamen 2022 er satt til onsdag 15.juni.


25.10.2021

Eksamensplan 2022

Her finner du mer informasjon om hvordan skriftlig eksamen skal administreres og eksamensplanen for 2022.


12.10.2021

Tilskudd til opplæring i og på samisk

Alle samiske elever har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet. Søk om tilskudd til å gi skoleelever opplæring i og/eller på samisk skoleåret 2021/2022. Søk innen 15. november.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel