Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


25.01.2021

Konferanse om kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er utsatt.

Statsforvalteren i Agders konferanse om kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er utsatt på grunn av den usikre koronasituasjonen. 


20.01.2021

Retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt retningslinjer lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring og for fag- og yrkesopplæringen.


08.01.2021

Fagressurs til introduksjonsprogrammet er lansert

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Kompetanse Norge har lansert en digital fagressurs for introduksjonsprogrammet. 


07.01.2021

Skoler godkjent etter friskoleloven kap. 6A må vurdere hjemmeundervisning

Regjeringens beslutning om at all undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter skal være digital frem til 18. januar, gjelder ikke for skoler godkjent etter friskoleloven kap. 6A.


05.01.2021

Invitasjon til kommunene i Agder om deltakelse til pilotprosjekt i ekstern veiledning av barnehageeiere

Statsforvalteren i Agder søker frivillige, private og kommunale, barnehageeiere som ønsker å delta i et pilotprosjekt om ekstern veiledning av barnehageeiere.


05.01.2021

Ny integreringslov

Den nye integreringsloven har nå trådt i kraft. Målet med den nye loven er at flere skal få formell utdannelse og kompetanse. Integreringsloven har tilsvarende virkeområde som introduksjonsloven, men med viktige endringer både for fylkeskommuner, kommuner og deltakere i introduksjonsprogram.


04.01.2021

Alle landets ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæringen bør gå til rødt nivå

I pressemeldingen fra Regjeringen 3.januar sier Regjeringen at for å begrense økning i smitten i januar, innfører man nye korona-tiltak som i første omgang varer til 18. januar. 


03.01.2021

NYTT - Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge?

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til mandag 18. januar. 


18.12.2020

Hvem kan barn og unge henvende seg til hvis de trenger hjelp i julen?

Statsforvalteren i Agder anbefaler alle som jobber med barn og unge om å opplyse om hvilke hjelpetilbud som er åpne gjennom jul og nyttår. 


16.12.2020

Presentasjoner og lenker fra Fylkesmannens utdanningsmøte 15.desember

Fylkesmannen gjennomførte utdanningsmøte den 15 desember.

Følgende presentasjoner ble vist, og ligger vedlagt:

  • Beredskapsarbeid i Covid19. Betydning for kommunal samhandling? v/ Richard Utne
  • «Koronaen» – En status i kortversjon v/ Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen
  • Kompetanseutviklingsmodellen; Utvikling, mål og intensjoner v/ Tone Sissener og Elise Marie Kringen
  • Nytt år - nye lover! (Barnehageloven, Opplæringsloven og Kommuneloven) v/ Line Duesund Svendsen 

Følgende nettsteder ble henvist til i møtet:

Hvordan har Covid19 preget barnehager og skoler?:

https://www.udir.no/presse//ny-analyse-hvordan-har-koronautbruddet-preget-barnehager-skoler-og-fagopplaring--og-hvordan-fungerte-en-heldigitalisert-skole/

 

Film og debattspørsmål beregnet på elever og lærere på u-trinn og i VGS.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/refleksjonssporsmal-til-bruk-i-klassen--hva-tenker-elevene-selv-om-skolehverdagen-na/

 

Psykt Deg (Maria Abrahamsen Østhassel)

https://www.tv2.no/v/1595653/

 

Takk for god deltakelse på møtet!

 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel