Motorferdsel

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer


08.11.2019

Tilskriver kommunene

Fylkesmannens klima- og miljøavdeling tilskriver nå kommunene i Trøndelag i forbindelse med regelverksavklaringen fra departementet om motorferdsel i utmark.


12.07.2019

Varsler mulig omgjøring

Fylkesmannen i Trøndelag varsler mulig omgjøring av vedtak der Lierne kommune har gitt dispensasjon til bruk av ATV i utmark.


25.10.2018

Opphever fire vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag opphever flere vedtak der Lierne kommune har gitt dispensasjoner fra motorferdselsloven. Totalt fire vedtak oppheves.