Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


Publisert 14.05.2020

Vedtak - endret tillatelse - Inderøy gjenbrukstorg

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Innherred Renovasjon IKS for Inderøy gjenbrukstorg (Røvik).


Publisert 23.03.2020

Beredskap og mellomlagring av avfall

Viktig med oppdaterte beredskapsplaner og tilstrekkelig bemanning i avfallssektoren. 


Publisert 26.07.2018

Vedtak - tillatelse etter forurensningsloven - Jordfabrikken AS - Skjørdalen - Verdal kommune

Etter søknad har Jordfabrikken AS fått tillatelse etter forurensningsloven til å drive trommelkompostering i Skjørdalen i Verdal kommune.


Publisert 26.07.2018

Vedtak - tillatelse etter forurensningsloven - Trondheim Renholdsverk AS - Heggstadmoen - Trondheim kommune

Etter søknad har Trondheim Renholdsverk AS fått tillatelse etter forurensningsloven til å motta og mellomlagre inerte masser, rene masser, nedfallsfrukt og hageavfall på Heggstadmoen i Trondheim kommune.


Publisert 11.05.2018

Avklaringer angående hytterenovasjon til orientering

Fylkesmannen orienterer om avklaringer fra Miljødirektoratet om selvkostprinsippet og hytterenovasjon.


Publisert 03.05.2018

Ta søppel på alvor

Fylkesmannen i Trøndelag sender i dag et brev til kommunene i fylket med oppfordring til at kommunene må sette forsøpling på dagsorden.


Publisert 21.02.2018

Vedtak - endret tillatelse - overdragelse av virksomhet fra Oppdal Bil-demontering til Miljøgjenvinning AS - Oppdal kommune

Tillatelse av 07.06.2013 til drift av biloppsamlingsplass i Kåsenvegen 17 overdras fra Oppdal Bil-demontering til Miljøgjenvinning AS. Tillatelsen er oppdatert.