Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


21.12.2020

Vedtak - forlenget drift - Nyhavna - Norsk Gjenvinning Metall AS

Gyldigheten på Norsk Gjenvinning Metall AS sin tillatelse til drift av avfallsanlegg, på Nyhavna i Trondheim kommune, er forlenget til 31. mars 2021.


15.10.2020

Vedtak - endring av tillatelse - Bil1Din AS - satellittmottak - Steinkjer

Bil1Din AS har flyttet sitt satellittmottak for kasserte kjøretøy på Steinkjer


07.07.2020

Vedtak - endring av tillatelse - Tiller snødeponi - Trondheim kommune

Tiller snødeponi har søkt om endring av prøvetakingsprogram for utslipp av vann fra smelting av snø. Tiller - Trondheim kommune.


06.07.2020

Kunngjøring - endring av tillatelse - Stena Recycling AS avd Orkanger

Stena Recycling AS avd Orkanger har fått oppdatert vilkårene for drift av sitt anlegg i Vigorvegen på Grønøra Vest Industriområde


11.06.2020

Vedtak - ny ansvarlig enhet - mellomlagring av inerte masser - Bynesvegen 34 B - Trondheim

Veidekke Industri AS har overtatt tillatelsen til mellomlagring av inerte masser i Bynesvegen 34B i Trondheim kommune.


19.05.2020

Vedtak - endret tillatelse - Tanemsbruvegen sorteringsanlegg

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Hovsten Cont & Gjenvinning for sorteringsanlegget i Tanemsbruvegen.


19.05.2020

Vedtak - ny ansvarlig enhet - omlasting av avfall på Kleivan industriområde

Fylkesmannen har overført tillatelsen for omlasting og mellomlagring av avfall på Kleivan industriområde til Årbogen Transport AS.


19.05.2020

Vedtak - endret tillatelse - Sandstad sorteringsanlegg

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Kystavfall AS for sorteringsanlegget på Sandstad.


14.05.2020

Vedtak - endret tillatelse - Inderøy gjenbrukstorg

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Innherred Renovasjon IKS for Inderøy gjenbrukstorg (Røvik).


23.03.2020

Beredskap og mellomlagring av avfall

Viktig med oppdaterte beredskapsplaner og tilstrekkelig bemanning i avfallssektoren.