Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Verjemål

Ei verje sikrar interessene til ein person som anten er mindreårig, eller som har fått oppnemnt verje. Ein person som treng hjelp til å sikre sine eigne interesser, kan få verje både på det økonomiske og det personlege området.

Det å få verje vil seie at du får hjelp til gjeremål du ikkje greier sjølv, slik at du kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Eit verjemål skal vere tilpassa behova du har, og det skal ikkje vere meir omfattande enn det som er nødvendig. Vanleg verjemål er frivillig, og du bestemmer sjølv om du vil ha verje eller ikkje. 

Statsforvaltaren er førsteinstans på verjemålsområdet. Det vil seie at det er Statsforvaltaren du skal kontakte om du, eller nokon som står deg nær, treng verje. 

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak om oppretting av verjemål. Dei som har rett til å klage er vedkommande som er sett under verjemål, verja, den som har sett fram kravet om verjemål eller personens ektefelle/sambuar, næraste livsarving og søsken. For andre vedtak enn oppretting av verjemål er det vanlig klagerett etter reglane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren kan omgjere vedtaket, eller sende klagen vidare til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmynde og klageinstans for vedtak gjort av Statsforvaltaren.

Vil du bli verje?

Det er ulike typar verjer:

  • Du kan bli oppnemnt som verje til barn utan foreldre, eller dersom foreldra av ulike grunnar ikkje kan ha heile eller delar av verjeansvaret
  • Du kan bli oppnemnt som verje for vaksne
    • viss du er forelder til vaksne barn
    • viss du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller ein annan person i storfamilien eller i omgangskrinsen. I tillegg kan du også vere verje som nabo, ven eller viss du berre har eit ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • viss du vel å stille opp som verje som ein del av arbeidet ditt, eller berre fordi du har eit ønske om å vere til nytte (fast verje/profesjonell)
  • Du er verje som forelder til egne barn under 18 år. Verje er den eller dei som har foreldreansvaret.

Kva som må til av kvalifikasjonar og eigenskapar for at du skal kunne bli verje, er avhengig av oppdraget. Statsforvaltaren avgjer kven som skal vere verje, og hovudregelen er at valet vert teke i samråd med personen som skal ha verje. Som regel legg vi vekt på at du handterer utfordringar, har kjennskap til regelverket og offentlege instansar, at du er flink til å formulere deg, har orden i eigen økonomi og likar å gjere noko for andre. Du må også ha god vandel, og verjer må leggje fram politiattest. Statsforvaltaren tilbyr nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på forsvarleg vis.

 

Vis meir


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Koronaviruset har ramma mange rogalendingar. Kor skal du finna nødvendig informasjon?

25.01.2021

Verger skal som den klare hovedregel ikke samtykke til vaksinasjon på vegne av den de er verge for

Statsforvalteren har mottatt henvendelse fra verger med spørsmål om de skal samtykke til vaksinasjon på vegne av den de er verge for. Svaret på dette er nei. Et vergemål vil aldri omfatte kompetanse i slike særlige personlige forhold uten særskilt hjemmel i lov.


18.01.2021

Kva kan og skal ein verje gjere om nokon er skyldig pengar til verjehavar?

Det hender at ein verje oppdagar at verjehavar har lånt ut pengar, eller at nokon har hatt tilgang til verjehavar sin konto og sjølv «lånt» pengar utan at verjehavar har samtykka til det. I nokre høve er pengane tatt på ein måte som bryt med straffelova. Kva kan, eller skal, verje gjere i ein slik situasjon?


11.01.2021

Grunnleggende om gjennomføring av tvungen isolering

I forbindelse med koronasituasjonen har det vært en del medieoppmerksomhet om  isolering av vergehavere. Vi ber derfor våre verger være oppmerksomme på at de nasjonale føringene for isolering ikke uten videre kan gis anvendelse når isolering må gjennomføres med bistand fra helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder særlig når gjennomføring må skje helt eller delvis med bruk av tvang.


04.01.2021

Om vergens taushetsplikt

Statsforvalteren ved vergemålsavdelingen får ofte henvendelser om vergen kan fritas for sin taushetsplikt. Under har vi forsøkt å besvare noen av de oftest stilte spørsmålene relatert til verges taushetsplikt:


15.12.2020

Legitimering ved bankforhold for vergehavere

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har mottatt henvendelser både fra banker og fylkesmannen knyttet til legitimering og kundekontroll i vergemålssammenheng, på bakgrunn av blant annet ny hvitvaskingslov. SRF har derfor nå kommet med en kort orientering:


19.11.2020

Brukerundersøkelse for verger - 2020

 

Fylkesmannen skal gjennomføre brukerundersøkelse for oppnevnte verger. Denne består av 14 spørsmål med svaralternativer og vil kunne besvares på ca. 5-10 minutt.


26.10.2020

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren

Frå 1. januar 2021 er me Statsforvaltaren i Rogaland. Det har regjeringa bestemt. 


28.09.2020

Nettsida vår fungerer ikkje tysdag ettermiddag og kveld

Fylkesmannens nettsider og digitale tjenester er dessverre ikkje tilgjengelege tysdag  29. september i tidsrommet 16.00–24.00. Årsaka er ei planlagt oppdatering.


14.04.2020

Eksempel på fremtidsfullmakt

Fylkesmannen i Rogaland har laget et nytt eksempel på hvordan man kan sette opp en fremtidsfullmakt


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Kontakt

Verjemålslaget har telefontid frå kl. 12.00 til 14.00 måndag til fredag.

Tlf: 51 56 87 00

Melding til Statsforvaltaren - verjemål (blir opna i nytt vindu)

Fakta: Vergemål i Rogaland

Antall faste verger: 91

Personer med verge: 4605

Voksne: 2648

Mindreårige: 1313

Mindreårig midlertidig: 640

Antall kapitalkontoer: 2051