Ny rapport viser at kommunene opplever at statlige tilsyn fører til læring og bedre regeletterlevelse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utarbeidet en rapport om samordning, omfang og nytte av statlig tilsyn med kommunene. Det går frem av rapporten at 81 % av kommunene som har bidratt i undersøkelsen er helt eller delvis enig i at tilsyn fører til læring. Videre er 76 % helt eller delvis enig i at tilsyn bidrar til bedre regeletterlevelse.

Publisert 18.11.2020

Rapporten er utarbeidet ved hjelp av innhenting av data fra dokumentsstudier, spørreskjema og intervjuer. Den viser bl.a. at statlig tilsyn vurderes som nyttig for å sikre at kommunene følger pålagte lover og regler. Opplevelsen av nytte henger blant annet sammen med at det i økende grad iverksettes læringsaktiviteter før og etter tilsynsbesøkene.

Andre funn er at Fylkesmannen de senere årene har fått større handlingsrom til å bestemme tema, volum og virkemidler i tilsynene. Dette åpner for bedre og mer relevante tilsyn fordi de bygger på lokale risikovurderinger. De landsomfattende tilsynene er på den annen side viktige for å sikre et enhetlig tilsyn i hele landet.

Ifølge rapporten oppleves ikke manglende samordning som et stort problem, verken for kommunene eller tilsynsmyndighetene. 

Fylkesmannen i Rogaland har jobbet for å tilstrebe best mulig samordning både med andre statlige tilsynsetater og med den kommunale egenkontrollen i mange år. Årets samordningsmøte vil bli gjennomført i begynnelsen av desember og tilsynskalenderen med informasjon om hvilke kommuner som får tilsyn med hva i 2021 vil bli publisert i den nasjonale tilsynskalenderen innen 15. januar 2021.

Lenke til tilsynskalenderen ligger i høyremargen i denne artikkelen, sammen med hele rapporten utarbeidet av DFØ.