Samfunnstryggleik og beredskap

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

20.04.2021

Ny veileder om kommuneplanens arealdel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut veileder om arealdelen av kommuneplanen. Veilederen gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger og er ment som ett praktisk hjelpemiddel for kommunen. 


19.02.2021

Dispensasjon frå arealplanar utfordrar nasjonale og regionale verdiar

I 2020 uttalte Statsforvaltaren i Rogaland seg til 487 dispensasjonssøknader. Vi klaga på 17 saker der kommunane hadde gitt dispensasjon mot våre råd. Dersom kommunen ikkje tek slike klagar til følgje, vert sakene som hovudregel avgjort av ein settestatsforvaltar.


16.02.2021

Korona i Temakart-Rogaland

Folkehelseinstituttet (FHI) har lagt til rette så vi kan vise ein del tal og statistikk relatert til Covid-19 på kartportalen vår Temakart-rogaland. Statistikken får vi dagleg frå FHI, og tala på registrerte smitta blir automatisk oppdaterte kvar dag. Det gjeld også talet på vaksinerte.


12.02.2021

Nye næringsområde og masseuttak ved Kalberg/Kverneland utfordrar natur- og jordvern

Statsforvaltaren har i brev av 12.02.21 gitt uttale til høyring av Time kommuneplan fase 2 som gjeld avgrensa område i kommunen. Ut frå dei nasjonale og viktige regionale omsyn som Statsforvaltaren er sett til å ivareta, har vi faglege råd og motsegner til delar av planforslaget. Dei føreslegne næringsareala ved Kalberg og Kvernaland krev svært mykje areal og vi etterlyser meir overordna vurderingar for å finne lokalitetar med eit meir akseptabelt konfliktnivå knytt til biologisk mangfald, jordvern m.m.


04.02.2021

Folkehelseinstituttet sender i dag SMS om appen Smittestopp

FHI sender i ettermiddag en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Rogaland. Rundt 700 000 brukere i Norge har så langt lastet ned appen.


13.01.2021

Kvikkleire i Rogaland?

Etter det store kvikkleireskredet i Gjerdrum er det mange som stiller seg spørsmålet om slike skred kan gå også i Rogaland. Historia og geologien viser heldigvis at vi er mykje mindre utsette for dette her i vest. Vi må likevel vere klare over at det finst marin leire i grunnen også her, som kan føre til kvikkleireskred i verste fall.


01.01.2021

Nå har Fylkesmannen i Rogaland skifta namn til Statsforvaltaren i Rogaland

Lone M. Solheim er dermed den siste med tittelen fylkesmann i Rogaland. Nå er ho statsforvaltar i Rogaland.


26.11.2020

Fylkesmannen sine oppgåver innan kommunal arealplanlegging

Fylkesmannen sine oppgåver i arealplanlegginga i kommunane, har vore eit tema som har skapt debatt i Rogaland denne hausten. Diskusjonar rundt oppgåvene våre, og måten me løyser dei på, er velkomne. Dei bidrar til refleksjon hos oss og oppdragsgivarane våre. Samtidig ser me at ikkje alle er klare over kva me faktisk er pålagde å ta omsyn til.


13.11.2020

Endring i farevarsel om høg vasstand ifrå MET

Meteorologisk institutt endrer på farevarslinga for høg vasstand, for at vi skal få betre og enklare oversikt over gyldige farevarsel.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel