Kontaktpersonar ved dokumentasjon av rovviltskadar på husdyr

Årets beitesesong er straks i gang. Statens naturoppsyn (SNO) har eit landsdekkande nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlege. Nedanfor finn du liste med namn og telefonnummer over kontaktpersonar i Rogaland.

Publisert 26.04.2021, Sist endra 26.04.2021

Rovviltkontaktane skal hjelpe til med å dokumentere skader på husdyr frå freda rovdyr som jerv, gaupe, ulv, bjørn og kongeørn. Dokumentasjonen er viktig om du søker erstatning for rovviltskader på sau og andre husdyr.

Mange av desse utfører og bestandsregistreringar av rovvilt.

Lenke til liste over kontaktane i Rogaland.

Lenke til Miljødirektoratet sin samleside om Statens samla beredskap i rovviltsaker. 

Sjå også skriv om rovviltforvaltninga i Rogaland i dokumentlenka til denne saken.