Vi har gitt høringsuttale til kommunedelplan for klima- og miljøplan til Sola kommune

Sola kommune ønsker å ta en aktiv rolle i den grønne omstillingen. Klima- og energiplanen er lettlest og med en god struktur, med mange gode konkrete mål og tiltak i handlingsdelen. Kommunen har også gjennomført et bredt medvirkningsopplegg og sikret en godt forankra plan i egen organisasjon. Samarbeid og medvirkning fra næringsliv og innbyggerne for å nå 1,5 graders målet blir viktig.

Publisert 06.07.2021

Tettsted og transport

Fortetting er viktig for å gi rom til klima-, miljø- og naturverdier. Bygging innenfra og ut i hvert tettsted, og sikring av rett virksomhet på rett plass, gir store klima- og miljøgevinster. Tetthet og lokalisering er tatt opp som oppfølgingspunkt i handlingsplanen. I gjeldende kommuneplan er det føringer for lokaliseringsstyring. Vi anbefaler at kommunen ved rullering av kommende kommuneplan også legger inn retningslinjer for utbygging av boliger i samsvar med prinsippene innenfra og ut, som blir koblet opp mot områder med god kollektivdekning.

Gjenbruk i stedet for deponering av masser

Reduksjon og gjenbruk av masser er et viktig sirkulærøkonomisk prinsipp. I dag er dessverre en av de mest brukte løsningene å deponere masser på landbruksareal.  Dette er en kompleks problemstilling som krever gode regionale grep og ordninger for å løses. Det er imidlertid flere tiltak som kan gjøres kommunalt. Sola har i dag flere bestemmelser i kommuneplanen som gir føringer for massebalanse og krav om massedisponeringsplan. Vi minner om at det bør legges ved en livssyklusanalyse i disse planene, samt i dispensasjonssøknader. Det bør også legges inn et oppfølgingspunkt som sikrer en mer overordna tilnærming til gjenbruk av overskuddsmassene.

Økonomisk bærekraft og samarbeid

Klima- og miljøplanen legger mye vekt på samarbeid med næringslivet, noe som kan bidra godt til den grønne omstillingen i regionen. I denne sammenhengen kan en gjerne bruke begrepet klimarisiko, som kommunalbanken har en grei innføring i her: https://klimarisiko.kbn.com/regioner/rogaland/sola/. Her kan en se en vurdering av hvordan klimagassutslipp, klimaendringer, investeringer og næringssammensetning kan påvirke risikobildet for Sola i tida framover.

Statsforvalteren ga uttale til planen den 27. mai 2021. Her finner du både vår uttale og link til kommunens plan og handlingsplan.