Klima- og energiplan Haugesund

Haugesund kommune har laget en imponerende plan, med både grundig kunnskapsgrunnlag og et godt medvirkningsopplegg setter de klima og energi tydelig på dagsorden.

Publisert 09.07.2021

Kommunen ønsker å jobbe systematisk med klima i tiden fremover, og legger seg på det nasjonale målet om kutt på minst 55% i klimagassutslipp innen 2030 (jf.1990).

Gode grep med livssyklusanalyse og årlig oppfølging av klimabudsjett

Haugesund ønsker å bruke livssyklusanalyse ved investeringer i nye bygg og produkt, som ser på miljøpåvirkningen gjennom hele produktets livssyklus. I tillegg legges det opp til at klimabudsjettet skal følges opp årlig, men en evaluering av handlingsplan med oppdateringer. Både klimabudsjett og årlig evaluering av handlingsplan er ambisiøst og viktig for å sikre at foreslåtte tiltak blir fulgt opp, og er viktige grep for at planen blir et godt styringsverktøy i kommunens videre klimaarbeid. Planen viser tydelig hvor mye klimagassutslipp som skal reduseres innenfor ulike områder, og hvilke tiltak som trengs.

Koblingen mellom arealbruksendringer og klima

Haugesund fremhever sammenhengen mellom arealendringer og klima. Arealendringer er blant de største truslene mot naturmangfold, og har stor betydning for en rekke miljø- og klimautfordringer. En ny rapport fra NINA belyser dette, «Naturkur er nødvendig for å nå klimamålene». Areal er et knapphetsgode, ikke minst i Haugesund kommune.

Vår uttale til Haugesunds kommunedelplan for klima og energi, 2021-2030, finner du i høyremargen.