Høring om klimabaserte energikrav til bygg

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har sendt ut forslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17). Forslaget er knyttet til forsterkede energikrav, klimagassregnskap og materialombruk. Endringene får betydning for prosjektering og oppføring av nybygg, endring av bygg og tiltak som riving av bygg.

Publisert 22.09.2021

I tillegg til forslag om endringer i TEK17, foreslås tilhørende endringer i byggesaksforskriften (SAK10 ). Forslagene i høringsnotatet skal bygge opp under regjeringens strategi for en grønn, sirkulær økonomi.

Kapittel 14 i TEK17 foreslås endret fra å hete «Energi» til å hete «Energi og klimagassutslipp». Forskriftsendringene innebærer at dagens energikrav blir supplert med krav som bidrar til reduserte klimagassutslipp fra materialer og bedret ressursutnyttelse. En endret §14-4 spesifiserer at energifleksible varmesystemer skal dekke minst 60 % av arealet og at det skal være felles varmesentral. En ny § 14-6 setter krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygninger. Regnskapet skal være en livsløpsanalyse som baseres på NS 3720:2018 Metode for klimagassberegninger for bygninger.

Når det gjelder endringene i kapittel 9 om kjemiske produkter som benyttes i bygg, skjerpes kravene om lavt innholdet av miljøskadelige stoff til lavt innhold miljøfarlig stoff. En viktig endring i kapittelet er at prosjekteringskravene nå suppleres med krav om at byggverk skal kunne demonteres. Ombruk av materialer blir innført som et nytt begrep i forskriften og kravet om en egen miljøsaneringsbeskrivelse forslås endret til en egen miljøkartleggingsrapport og ombruksrapport. Forslaget innebærer også at avfallssorteringsgraden økes til 70 % og at sluttrapporten skal omfatte dokumentasjon av både andelen som går til direkte til gjenvinning og til ombruk.

Endringene i SAK10 omfatter konsekvensene for ansvarsforhold og dokumentasjonskrav.

Høringsfristen er 30. september 2021 og ved å trykke her kommer du til høringsdokumentene hos DiBK. Disse inkluderer endringsforslaget samt et notat som kommenterer endringene.