Fortsatt mulig å søke om klimasatsmidler

I år er klimasatsmidlene for hele landet som på 100 mill. kr. Midlene skal fordeles på mange kategorier og hovedfristen var 15. februar, men det kan fortsatt søkes om tilskudd innen enkelte kategorier.

Publisert 22.04.2021

I fjor søkte 187 kommuner og fylkeskommuner, mot årets 136. I Rogaland søkte kommunene og fylkeskommunen om cirka 22 mill. kr. fordelt på 29 søknader.

Mange spennende og gode søknader fra Rogaland

Det er blant annet søkt om midler til tre ulike prosjekter innen kategorien klimavennlig areal- og transportplanlegging og Karmøy har f.eks. søkt midler til kartlegging og vurdering av karbonrike naturområder ved utbyggingsprosjekter. Ellers har flere kommuner søkt om midler til forprosjekter og Stavanger har blant annet søkt om midler til forprosjekt for utredning av nullutslippssoner. Haugesund har søkt om midler til tiltak om utslippsfri småbåthavn og Hjelmeland midler til el-båtutleie med tilhørende infrastruktur. De veletablerte klimanettverkene på Haugalandet og Jæren har også søkt om midler.

Miljødirektoratet er godt i gang med å gå gjennom alle søknadene og vanligvis får søkerne svar i månedskiftet mai/juni. Her kan du finne oversikt over søknader mottatt i 2021. 

Klimatilpasning

Miljødirektoratet har også en tilskuddsordning der kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Det er satt av 6,4 millioner kroner i 2021 som skal bidra til å styrke kommunenes møte med klimaendringene. Innen søknadsfristen 15. februar mottok direktoratet 48 søknader der hele 10 søknader med en total søknadssum på 5,125 mill. kr., kom fra Rogaland. Se tidligere tilskudd her.

Fortsatt mulighet til å søke om midler til enkelte tiltak

Det er fortsatt noen midler igjen fra tidligere år, derfor åpner Miljødirektoratet opp for å søke om midler til enkelte tiltak:

  • merkostnader for klimatiltak i konkrete anskaffelser/innkjøp
  • tidlig kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg
  • ladepunkter for kommuner som ikke har søkt om eller fått lite eller ingen støtte til dette tidligere

Fristene blir 15. mai, 15. august og 15. november og alle tiltak i kategoriene nevnt over kan søkes på innen disse fristene. For inspirasjon til søknader og beskrivelser av prosjekter som har fått klimastøtte kan dere finne her, siden viser en oversikt over alle prosjekter som har mottatt klimasatsmidler.

Søknadsfrist for innfasing av «grønnere» hurtigbåter er i september

Regjeringen viderefører ordningen for innfasing av hurtigbåter med lav- og nullutslippsteknologi i fylkeskommunale samband med en ramme for nye tilsagn på 80 millioner kroner i 2021.

Her er det i første rekke fylkeskommuner og kommuner i samarbeid med fylkeskommuner som kan søke. Søknadsfrist for 2021 er 3. september.