Tillatelse til Nordsjøterminalen AS - utfylling i sjø

Nordsjøterminalen AS er etter søknad gitt en forenklet tillatelse til utfylling i sjø i forbindelse med utvidelse av kaiareal ved eiendom 8/232 i Eigersund kommune. 

Publisert 07.06.2021

For å hindre spredning av forurenset sedimenter og finstoff fra sprengstein, settes det krav til bruk av siltgardin. Arbeid er ikke tillatt mellom 1. april og 15. juni av hensyn til utvandringstid for laksesmolt fra Bjerkreimsvassdraget.

Vi gjør oppmerksom på at feil gårds- og bruksnummer er skrevet i overskriften på vårt brev. Utfylling gjennomføres ved eiendom 8/232, mens utfyllingsmassene kommer fra eiendommene 7/196 og 886.

Se søknad og tillatelse med vilkår i dokumentlenkene.

Vedtaket kan påklages

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. En eventuell, begrunnet klage stilles til Miljødirektoratet, og sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no.