Mudring, dumping og utfylling

For å kunne legge til rette for utvidelse av virksomheter ved landvinning eller for å kunne ta i mot større skip må det både fylles ut og mudres. Vi også behandler søknader som omfatter dumping, peling og sprenging i sjø. I tillegg oppstår det ofte behov for å kvitte seg med overskuddsmasser fra ulike prosjekter. Det er Statsforvalterens ansvar å sørge for at disse tiltakene skjer i overenstemmelse med forurensningsloven og miljøet.

Ta kontakt med Statsforvalteren ved behov for avklaring.

Mudring, dumping og utfylling vil alltid påvirke det akvatiske miljø. Virkningene kan variere avhengig av hva slags masser det dreier seg om, når og hvor tiltaket skal skje, hvordan arbeidet utføres og innholdet av miljøgifter i massene. Mudring og dumping fra skip er forbudt, men Statsforvalteren kan etter søknad gi tillatelse til dette.

Mudring fra land og utfylling i sjø og vassdrag vil i de fleste tilfeller utløse krav om tillatelse etter forurensningsloven. Ta kontakt med Statsforvalteren ved behov for avklaring.

Hva er mudring?

Med mudring menes uttak eller forflytning av masser fra bunnen i sjø og vassdrag (mudder, sand, stein, fast fjell mv.).

Legging av sjøkabler og sjøledninger anses som vanlig aktivitet i sjø og vassdrag, og disse tiltaken blir ikke behandlet som mudring. Statsforvalteren vurderer arbeidene som midlertidig anleggsvirksomhet, der vanlig forurensning er tillatt, jf. forurensningsloven § 8. Ta kontakt for å avklare om slike tiltak krever en egen tillatelse etter forurensningsloven.

Søknadsprosessen

Søknad om tillatelse etter forurensningsregelverket sendes til Statsforvalteren. Det er søkers ansvar å skaffe til veie nødvendige opplysninger som beskrevet i søknadsskjema og tilhørende veileder, slik at Statsforvalteren kan vurdere om tillatelse bør gis, og hvilke vilkår som skal settes. Ufullstendige søknader vil returneres uten videre saksbehandling.

Som hovedregel må det gjøres undersøkelser av sedimentene i tiltaksområdet. I veileder M-350 fra Miljødirektoratet legges det opp til at krav om dokumentasjon ved behandling av sedimentsaker skal tilpasses omfanget av det aktuelle tiltaket:

De fleste søknader om mudring og dumping gjelder aktivitet i vassdrag, indre farvann og sjøterritoriet, og det kreves tillatelse både etter forurensningsloven og etter havne- og farvannsloven.

I tillegg skal kommunen vurdere tiltaket etter plan- og bygningsloven. Dersom tiltaket ikke er i tråd med tiltaksområdets arealregulering, kreves det dispensasjon fra kommunen.

Behandling av søknader om tillatelse etter forurensningsregelverket er gebyrbelagt. Gebyrstørrelsen følger av satser i forurensningsforskriften § 39-4. Gebyrsats skal gjenspeile ressursbruken for å behandle søknaden.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden varierer fra sak til sak, og avhenger av sakens kompleksitet og annen saksmengde hos Statsforvalteren. Saksbehandlingstiden vil vanligvis være på mellom 3 og 9 måneder etter at komplett søknad er mottatt. Som hovedregel vil søknaden legges ut til offentlig høring i en periode på 4 uker.

Søknadsskjema og nyttig informasjon kan lastes ned fra denne siden.

Enkelte steder kan det være forhold ved naturmiljøet som tilsier at tiltaket må legges utenom visse tider av året, for eksempel ved viktige gytefelt for fisk, utvandring av anadrom laksefisk eller hekkelokaliteter for fugl. Tiltakshaver bør derfor søke i god tid før tiltaket ønskes gjennomført.