Løyve til utfylling i sjø i Lerviga

Stavanger kommune er gitt løyve til arbeid i sjø i Lerviga, i samband med ny brannstasjon. 

Publisert 27.04.2021

Sjå løyve med vilkår i dokumentlenka.

Vedtaket kan påklagast til Miljødirektoratet innan tre veker. Eventuell, grunngjeven klage skal rettast til Miljødirektoratet og sendast Statsforvaltaren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no.