Fylkesmannen har avgjort klage på støy fra vindkraftanlegg Vardafjell

Vardafjellet vindkraftverk
Vardafjellet vindkraftverk Foto: Julie Jacobi Jonstrup / Fylkesmannen i Rogaland.

Fylkesmannen konkluderer med at Sandnes kommune er støymyndighet og kan gi særskilt tillatelse til støyutslipp, og at det ikke er gjort usaklig forskjellsbehandling. Vilkår nummer 3 i tillatelsen om støyredusert modus oppheves.

Publisert 11.12.2020

I vedtak av 14.08.2020 ga Sandnes kommune utslippstillatelse på vilkår for støyutslipp fra Vardafjellet Vindkraftverk etter forurensningsloven FOR-2019-09-30-1289 som trådte i kraft 01.01.2020.

Saken ble sendt til Fylkesmannen i Rogaland 27.10.2020 for en avgjørelse.

Vår vurdering

Fylkesmannen har vurdert saken og kommet frem til at Sandnes kommune er støymyndighet og kan gi særskilt tillatelse til støyutslipp.

Sandnes kommune har satt støygrense ved boliger på Lden42dBA. Støyretningslinjen T-1442 med tilhørende veileder M-128 er retningslinjer og er ikke juridiske krav.

Etter Fylkesmannens vurdering har Sandnes kommune begrunnet vedtaket tilstrekkelig, og vi finner også at det ligger innenfor kommunens skjønnsrom. Vi opprettholder derfor Sandnes kommune sitt vilkår om «Grenseverdien for støy fra vindturbinene skal ved boliger ikke overskride Lden42dBA basert på worst-case støyberegninger».

Vilkår 3 i tillatelsen om støyredusert modus er unødig tyngende og oppheves i tillatelsen som overflødig og unødig tyngende.

Se klageoversending fra Sandnes kommune og Fylkesmannens vedtak i dokumentlenkene.