Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvaltaren kan gi løyve

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvaltaren gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Statsforvaltaren skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Statsforvaltaren kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


Publisert 23.09.2021

Etterkunngjering av endra løyve gitt Rogaland Gjenvinning AS

Løyve etter forureiningslova er endra for avfallshandteringshallen på Soma, Sandnes kommune.


Publisert 13.09.2021

Nye løyve gitt Borgaredalen Miljøpark

Borgaredalen Miljøpark i Karmøy kommune har fått nye løyve etter forureiningslova til avfallshandsamling. Det er gitt løyve til kompostering, slambehandling, drift av deponietappe 2, og avslutning og etterdrift av deponietappe 1.


Publisert 30.06.2021

Nytt løyve til Ragn-Sells AS avd Tankrenovasjon

Statsforvalteren har endra løyvet etter forureiningslova til Ragn-Sells AS sitt tankanlegg for farleg avfall i Førresfjorden, Tysvær kommune.


Publisert 28.06.2021

Etterkunngjering av forlengde løyve til Norscrap Karmøy AS

Statsforvaltaren forlenger mellombels løyve gitt Norscrap Karmøy AS i Karmøy kommune. Løyve gitt 12.09.2019 forlengast et år, ny sluttdato er 01.09.2022. 


Publisert 08.06.2021

Etterkunngjering av endra løyve til SAR tankanlegg Norseabase Tananger

SAR AS avd Tananger har fått endra løyve etter forureiningslova til avfallsanlegget på Norseabasen i Tananger, Sola kommune. Løyve gjeld mottak, sortering, og lagring av flytande avfall på tank.


Publisert 31.05.2021

Etterkunngjering av nye løyve til Dalane Miljøverk AS

Statsforvaltaren har gitt løyve etter forureiningslova til Dalane Miljøverk AS sine fire avfallsstasjonar i Dalane område. 


Publisert 14.04.2021

Nytt løyve til Franzefoss Gjenvinning AS avd Haugesund

Franzefoss Gjenvinning AS avd Haugesund har fått nytt løyve etter forureiningslova til avfallsanlegget i Jovegen på Årabrot i Haugesund kommune. Løyve gjeld mottak, sortering mv. av fast ordinært avfall og kverning av fritidsbåtar.


Publisert 26.02.2021

Nytt løyve til Geminor AS

Geminor AS Storøy har fått nytt løyve etter forureiningslova. Løyve gjeld mottak og lagring av avfall, kverning av trevirke og mottak og lagring av enkelte typar farleg avfall på verksemda sitt anlegg i Karmøy kommune.


Publisert 14.12.2020

Etterkunngjering av endra løyve til mottak og mellomlagring av farleg avfall på Nordmarka miljøstasjon

Løyve etter forureiningslova er endra for mottaket på Tau i Strand kommune.


Publisert 25.11.2020

Nytt løyve til Ecofiber Recycling AS

Ecofiber Recycling AS har fått nytt løyve etter forureiningslova. Løyve gjeld mottak og behandling av kasserte gjenstandar i glasfiber og komposittmateriale. Anlegget er plassert i Midtgårdveien 22 på Forus i Stavanger kommune.