Statsforvalteren har avgjort søknad om utslippstillatelse for akvakulturlokalitet ved Alstein

Bremnes Seashore AS søkte om tillatelse etter forurensningsloven til en maksimalt tillatt biomasse på 6240 tonn, på en ny akvakulturlokalitet ved Alstein.

Statsforvalteren har avslått søknaden etter forurensningsloven, og har gitt en uttale i saken som forvaltningsmyndighet for vilt- og naturverninteresser etter laksetildelingsforskriften.

Publisert 28.06.2021

Avgjørelse etter forurensningsloven

Statsforvalteren i Rogaland har avslått søknaden fra Bremnes Seashore AS om ny akvakultur lokalitet Alstein i Håsteinsfjorden, Randaberg kommune.

Vedtaket er begrunnet med at det er risiko for at de organiske og kjemiske utslippene som oppstår ved vanlig drift på anlegget vil kunne påvirke svært viktige naturverdier i sjø, slik at deres funksjon, struktur og produktivitet endres i negativ retning. Slik forurensning vil kunne føre til indirekte negative effekter på norske ansvarsarter, truede og sårbare sjøfugl, fisk og marine pattedyr.

Statsforvalteren mener det er positivt at akvakultur flytter til mer eksponerte lokaliteter. I dette tilfellet mener vi at testing av slike lokaliteter i et område med særlig høy naturverdi ikke kan tillates, på grunn av risikoen for havari og med de forurensninger som da vil oppstå.

Se vedtak etter forurensningsloven i dokumentlenkene.

Uttalelse etter laksetildelingsforskriften

Tiltaket vil redusere naturverdier av nasjonal og internasjonal verdi, slik som truede arter, ansvarsarter, svært viktige naturtyper, nasjonale laksefjorder og verneområder. Tiltaket medfører et direkte arealbeslag og inngrep i et intakt sjøområde, og vil svekke landskaps- økologiske funksjoner av nasjonal og internasjonal verdi. Eksisterende kunnskapsgrunnlag tilsier at tiltaket vil føre til en ‘forringing’ og ‘sterk forringing/ødeleggelse’ av flere områder med svært store naturverdier/høyeste forvaltnings-prioritet’, og vurderes derfor til ytterste
konsekvensgrad ‘svært alvorlig miljøskade’.

Statsforvalterens vurderinger etter naturmangfoldloven (nml) §§ 8-12 tilsier derfor at omsøkt lokalitet vil være i strid med laksetildelingsforskriften § 30 bokstav a og d.

Se vår uttalelse i dokumentlenkene.

Klagemulighet

Statsforvalterens vedtak kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om Statsforvalterens vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Klager som kommer inn etter denne fristen kan ikke påregnes å bli behandlet, jf. forvaltningsloven § 31. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren.