Kunngjøring - ny utslippstillatelse til akvakulturlokalitet Hettaneset

Statsforvalteren har etter søknad gitt en ny utslippstillatelse til MOWI ASA for akvakulturlokalitet Hettaneset i Vindafjord kommune.

Publisert 07.06.2021

Eksisterende tillatelse for Hettaneset var fra 2004, og lokaliteten har ikke vært i drift siden 2012. MOWI har søkt om anleggsendring, og planlegger å ta i bruk lokaliteten igjen. Statsforvalteren har derfor gitt en ny utslippstillatelse med oppdaterte vilkår, der det blant annet settes krav til miljøovervåking.

Se tillatelse samt vår uttalelse til søknaden som fagmyndighet jf. laksetildelingsforskriften, i dokumentlenkene.

Vedtaket kan påklages

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. En eventuell, begrunnet klage stiles til Miljødirektoratet, og sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no.