Akvakultur

Havbruksnæringen produserer trygg, sunn og god sjømat, og skaper viktige arbeidsplassar og verdiar. Noreg har oppdrett av laks, regnbogeaure og andre artar langs hele kysten og på innlandet. Langsiktig vekst i næringa er avhengig av at belastninga på miljøet vert halden innanfor akseptable rammer. 

Statsforvaltarens oppdrag er å vurdere om oppdrettsanlegget kan komme i konflikt med regionale og nasjonale interesser. Konfliktar knytt til friluftsliv, naturvern, vilt og fiskeinteresser står sentralt i Statsforvaltarens vurdering. Eit vilkår for å få løyve til å drive fiskeoppdrett, er at det også blir gitt utsleppsløyve etter forureiningslova. Det er Statsforvaltaren som gir slike utsleppsløyve. Det blir også stilt krav til avfallshandtering og kjemikaliebruk.

Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturløyve. Fylkeskommunen tek den endelege avgjerda, og gir løyve til å drive fiskeoppdrett.

Vis meir


07.06.2021

Forlenget tillatelse til utvidet produksjon på Dyrholmen

Grieg Seafood Rogaland AS har hatt en midlertidig tillatelse til økt produksjon på akvakulturlokalitet Dyrholmen i Stavanger kommune. Denne er nå forlenget ut 2021.


07.06.2021

Kunngjøring - ny utslippstillatelse til akvakulturlokalitet Hettaneset

Statsforvalteren har etter søknad gitt en ny utslippstillatelse til MOWI ASA for akvakulturlokalitet Hettaneset i Vindafjord kommune.


07.05.2021

14.000 elvemuslingar satt ut i Årvikelva i Tysvær

Onsdag 5. mai blei 14.000 elvemuslingar satt ut i Årvikelva i Tysvær. Dette er eit resultat av at ein i 2018 samla inn eldre stammuslingar frå elva til kultiveringsanlegget for elvemusling i Austevoll utanfor Bergen.


07.05.2020

Informasjon om søknader om midlertidig økt MTB pga koronasituasjonen

Søknader om midlertidig endring av MTB på lokalitetsnivå pga. koronasituasjonen skal sendes på eget søknadsskjema som ligger på Fiskeridirektoratets hjemmesider under korona-informasjon.

 


26.03.2020

Fristar for miljøovervåking akvakulturanlegg og koronavirus

Oppdrettsselskap må melde frå til Fylkesmannen, dersom miljøgranskingar planlagde før 1. juni 2020 vert utsette.