Vista Analyse AS utvikler økonomisk modell for beregning av merkostnader ved en oppdelt kommunestruktur

Statsforvalteren i Rogaland har valgt Vista Analyse AS til å utvikle en økonomisk modell for beregning av merkostnader ved en oppdelt kommunestruktur i byområder. Modellen skal inkludere nettogevinster av å samle byområdet til en felles kommune. Modellen skal kunne brukes på aktuelle byområder i hele landet, men blir i dette prosjektet testet ut på to byområder i Rogaland, byområdet på Nord-Jæren og byområdet på Haugalandet.

Publisert 08.09.2021

Elementene i modellen

Vista Analyse vil i modellen favne de viktigste samfunnsøkonomiske effektene av kommunesammenslåing i et flerkommunalt byområde. Modellen inkluderer både kortsiktige virkninger som gir seg utslag i enkeltkommunenes økonomi og effektivitet i tjenesteproduksjonen. I tillegg vil modellen også inneholde langsiktige virkninger som attraktivitet, agglomerasjonseffekter, arealbruk og planlegging. Les mer om hvordan de planlegger å løse oppdraget med å utvikle den økonomiske modellen i prosjektbeskrivelsen til høyre i denne artikkelen.

Bakgrunn for oppdraget

Produktivitetskommisjonen pekte i 2015 på at det i et samfunnsøkonomisk perspektiv er en bedre kommunestruktur i byområder som vil gi de største gevinstene. Det skyldes at det er i byområdene de fleste innbyggerne bor og dermed også der de fleste ressursene brukes (NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd – Produktivitetskommisjonens første rapport, kap. 16.6.2).

NORCE-rapporten (Einar Leknes, Hilmar Mjelde, Hilmar Rommetvedt, 2020) om utfordringer i flerkommunale byområder har som sin hovedkonklusjon at til tross for mange velfungerende interkommunale samarbeid fører den administrative oppdelingen av byområdene til konkurranse mellom kommunene om innbyggere og bedrifter og til tids- og ressurskrevende samarbeidsprosesser. Utfordringene øker i omfang jo tettere den romlige integrasjonen mellom kommunene er i byområdet.

Produktivitetskommisjonen gjorde ingen beregninger av de økonomiske merkostnadene av et oppdelt byområde, ei heller mulige nettogevinster ved å samle et byområde til en felles kommune. Slike beregninger er heller ikke gjort i NORCE-rapporten. Kostnader og gevinster ble også i liten grad tallfestet i de utredningene som kommunene selv gjorde i forbindelse med kommunereformen. 

Vi så derfor behovet for å kvantifisere og tallfeste merkostnader og nettogevinster av at et byområdet samles til en felles kommune. Det er bakgrunnen for vår anskaffelse av en økonomisk modell som kan framskaffe slik informasjon.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Statsforvalteren i Rogaland finansierer i fellesskap prosjektet. Statsforvalteren i Rogaland er prosjekteier. Den økonomiske modellen skal Vista Analyse levere innen 1. desember 2021.

Om Vista Analyse AS

Vista Analyse er et av landets fremste miljøer for anvendt samfunnsøkonomisk analyse og metodeutvikling. De var vinner av Evalueringsprisen i 2018.

Prosjektleder hos Vista Analyse er Bjørnar Kvinge. Han er utdannet samfunnsøkonom og har lang erfaring fra offentlig sektor og som konsulent og forsker.

Oppdragsleder og kvalitetssikrer er Orvika Rosnes. Hun er samfunnsøkonom og har erfaring fra ECON, forskningsavdelingen i SSB og Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Rosnes har også bistillinger i TØI og SSB. 

Anita Einarsdottir (Master i samfunnsøkonomi), Herman Ringdal (samfunnsøkonom fra NHH) og Hanne Toftdahl (Cand Philol - Økonomisk geograf) inngår også i prosjektgruppa.