Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Statsbudsjettet for 2020

Regjeringa la i dag, 07. oktober 2019, fram forslag til statsbudsjett for 2020 (Prop. 1 S 2019-2020). Vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 07.10.2019

Statsbudsjettet bygger på følgande anslag og endringar:

  • Realvekst i samla inntekter 3,2 mrd. kr og 0,6 %
  • Realvekst i frie inntekter 1,3 mrd. kr og 0,3 %
  • Heile veksten i frie inntekter går til kommunane
  • Deflator 3,1 % for 2020 (var 3,0 % for 2019)
  • Herav lønnsvekst 3,6 %

Deflatoren brukast for å berekne realveksten i kommunane sine inntekter. Den er eit anslag på årleg lønns- og prisvekst (prosent) som kommunane blir kompensert for gjennom inntektssystemet.

I kommuneproposisjonen blei det lagt opp til ein realvekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 mrd. kr i 2020, som motsvarar ein vekst på mellom 0,3 og 0,5 %. Dette er noko lågare enn tidlegare år. Det blei lagt opp til at heile auken skulle gå til kommunane. Det var spesielle bindingar på veksten. Realveksten i kommunesektoren sine samla inntekter var berekna til mellom 0,2 og 1,5 mrd. kroner (0 – 0,3 % vekst).

Veksten i frie inntekter for 2020 er rekna frå inntektsnivået som ble anslått i RNB 2019. Talet tek ikkje omsyn til oppjusteringa av skatteinntektene til kommunesektoren i år.

Skjønnsmidler 2020

I Fylkesmannens brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet står det om fordeling av skjønnsmidlar for rogalandskommunane i 2020. Brevet var unntatt offentlegheit til fremlegging av statsbudsjettet. Sjå også retningslinjer frå KMD for fordeling av skjønnsmidlar i 2020.

Les meir om statsbudsjettet i dokumenta som er vedlagt. statsbudsjettet.no finn du alle dokumenta og pressemeldingar frå departementa. Særleg aktuelle er:

  • KMD sin fagproposisjon
  • Grønt hefte - berekningsteknisk dokumentasjon for kommunesektoren
  • Fylkesoversikten har samla informasjon om regjeringa sine foreslåtte tiltak og satsingar per fylke, samt informasjon om økonomi og nøkkeltal for kommunane.
  • Portalen frie inntekter viser fordeling av rammetilskot og anslag på skatteinntekter for din kommune.