Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Janne Dahle-Melhus er fylkeslege i Rogaland.
Janne Dahle-Melhus er fylkeslege i Rogaland. Foto: John Gunnar Skien / Fylkesmannen i Rogaland.

Koronaviruset har ramma mange rogalendingar. Kor skal du finna nødvendig informasjon?

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

MÅNDAG 09.03.2020 12:37, SIST ENDRA 09.12.2020 10:23

Fylkesmannen sitt ansvar er å vera eit bindeledd mellom kommunane og sentrale helsestyresmakter. Me held også tett kontakt med dei regionale helseføretaka; Helse Fonna og Helse Stavanger.

Kven kan svara på kva?

Det er mange som tar kontakt med Fylkesmannen i samband med utbrotet av korona. Mange av spørsmåla som kjem må me ta vidare til Helsedirektoratet. Me har ei eiga e-post-adresse til koronaspørsmål. Denne finn du under Kontaktpersonar.

Når det gjeld konkrete spørsmål om ulike arrangement, reiser, konferansar m.m. er dette noko som må avklarast gjennom dialog med smitteverntenesta i den enkelte kommunen.

– Me samarbeider tett med kommunane og prøver å fanga opp problemstillingar som sentrale helsestyresmakter må vita om, seier fylkeslege Janne Dahle-Melhus.

Fylkesmannen i Rogaland arrangerer jamlege møte med alle kommunane i fylket, i tillegg samlar me fylkesberedskapsrådet for å få ei brei oppdatering.

Når det gjeld våre eigne arrangement er dei i stor grad digitaliserte. Me gjer konkrete vurderingar rundt kvart enkelt arrangement framover. 

Oppdatert informasjon

For oppdatert informasjon om koronautbrotet i Norge, tilrår me bruka av desse to nettsidene: regjeringa.noFolkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og helsenorge.no

Her finn du konkrete råd om koronaviruset. Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringa informasjonstelefonen på 815 55 015.