Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


Publisert 29.06.2021

Dispensasjon fra utdanningskravet i barnehagen

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. Barnehageeier kan søke om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og til pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier har lyst ut stillingen og det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere.


Publisert 22.06.2021

Nytt til barnehagestart 2021

Barnehager skal planlegge for grønt nivå fra barnehagestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet.


Publisert 17.06.2021, Sist endra 17.06.2021

Meldeplikt til barnevernet

Alle som arbeider i det offentlege skal etter lova melde frå til den kommunale barneverntenesta om dei har grunn til å tru at eit barn lir overlast. Meldeplikta set teieplikta til side.

 


Publisert 15.06.2021

Nasjonal barnehagepris for kunst og kultur

Jobber din barnehage godt med fagområdet kunst, kultur og kreativitet? Har du gjennomført et spennende prosjekt som du ønsker å dele med andre? Søk den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur.


Publisert 27.05.2021

Utlysing av tilretteleggingsmidlar for ABLU studentar og barnehagelærarutdanninga på deltid - 2021/2022

Fylkesvis samarbeidsforum Rogaland har gitt Statsforvaltaren i Rogaland fullmakt til å fordele tilretteleggingsmidlar for studieåret 2021/2022. Samarbeidsforum har satt av kr 3 600 00,- til formålet. Dette er ein del av regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagane.


Publisert 06.05.2021

Politiattest i barnehagen

Alle som blir tilsette i barnehagen skal levere politiattest. Personar som jobbar mindre enn 14 dagar i barnehage må også levere politiattest.


Publisert 12.02.2021

Tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn som går i barnehage, og som har nedsatt funksjonsevne, har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Dette følger av barnehageloven §37.  Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.


Publisert 12.02.2021

Midlar til symjeopplæring for barn i barnehage 2021

Statsforvaltaren i Rogaland lyser ut tilskotsmidlar for symjeopplæring i barnehagar. Kommunar, barnehagar og frivillige organisasjonar som ønskjer å drive symjeopplæring av barn i barnehage, kan søkje Statsforvaltaren om tilskot. 


Publisert 08.02.2021

Rett til barnehageplass

Barnehagelova gir kommunane plikt til å tilby plass i barnehage til barn som er busette i kommunen. Barn som fyller eit år seinast innan utgangen av august det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage frå august.

Barn som fyller eit år i september, oktober eller november det året det blir søkt om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innan utgangen av den månaden barnet fyller eit år. 

 

 


Publisert 24.11.2020

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Målet med retningslinjen er at anbefalingene styrker oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen slik at utsatte barn og unge oppdages tidlig og får tilpasset hjelp og oppfølging.

Retningslinjen erstatter veilederen Fra bekymring til handling (IS-1742).