Høring - forslag til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland

Forslag til revidert forvaltningsplan for rovvilt er nå sendt på høring. Høringsfrist er 30. november.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.10.2016

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland fattet i møte 19. oktober følgende vedtak:

 1. Rovviltnemnda vedtar å sende Fylkesmannens forslag til revidert forvaltningsplan på høring. Høringsfristen settes til 30. november 2016.
 2. Arbeidsutvalgets forslag vedlegges. Høringspartene gjøres oppmerksom på at det er prinsipielle forskjeller mellom Fylkesmannens forslag og Arbeidsutvalgets forslag, særlig knyttet til sonering.
 3. Det bes særskilt om tilbakemelding på forslag til prioritert område for bjørn, der Fylkesmannen foreslår et område i Salten, mens Arbeidsutvalget foreslår et område på Helgeland.

Høringsinnspill sendes til:

Fylkesmannen i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø, eller på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no. Merk innspillet med «2015/1959».

Fylkesmannens høringsforslag

Fylkesmannen i Nordland har på oppdrag fra rovviltnemnda utarbeidet forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt. Rovviltnemnda har valgt å sende Fylkesmannens forslag på høring for å få innspill til nemndas sluttbehandling av planen.

Fylkesmannens høringsforslag består av følgende dokumenter (trykk på teksten for å åpne dokumentene):

 1. Notat om Fylkesmannens planforslag.
 2. Presentasjon av Fylkesmannens planforslag.
 3. Fylkesmannens saksframlegg til forvaltningsplanforslaget
 4. Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan
 5. Vedlegg til forvaltningsplanen:
  1. Vedlegg A: Nasjonal politikk og rammevilkår
  2. Vedlegg B: Vurdering av konsekvenser av ny forvaltningsplan
  3. Vedlegg C: Statusbeskrivelse og utviklingstrekk – rovvilt i Nordland
  4. Vedlegg D: Statusbeskrivelse og utviklingstrekk – tamrein i Nordland 
  5. Vedlegg E: Statusbeskrivelse og utviklingstrekk – sau i Nordland
  6. Vedlegg F1: Kart over prioriterte rovviltsoner for jerv i Nordland
  7. Vedlegg F2: Kart over prioriterte rovviltsoner for gaupe i Nordland
  8. Vedlegg F3: Kart over prioriterte rovviltsoner for bjørn i Nordland

Fylkesmannens forslag til sonering er publisert i en elektronisk kartløsning som åpnes HER.

Anbefalinger fra Arbeidsutvalget

I begynnelsen av planarbeidet ble det nedsatt et partssammensatt arbeidsutvalg (AU) som skulle gi råd til nemnda i forbindelse med planarbeidet. AU har medlemmer som representerer sauenæringa, reindriftsnæringa, verneorganisasjoner og jeger- og fiskerforeninger.

Beitenæringenes representanter har har levert en anbefaling til mulig sonering og forvaltningsprinsipper. Videre har Nordland jeger- og fiskerforening levert en anbefaling knyttet til jakt- og fellingsrelaterte tema.

Rovviltnemnda sender ut disse dokumentene sammen med Fylkesmannens planforslag. Det er flere prinsipielle forskjeller mellom Fylkesmannens forslag og Arbeidsutvalgets forslag, særlig knyttet til sonering. Vi ber særskilt om tilbakemelding på forslag til prioritert område for bjørn, der Fylkesmannen foreslår et område i Salten, mens Arbeidsutvalget foreslår et område på Helgeland.

AUs anbefalinger består av følgende dokumenter (trykk på teksten for å åpne dokumentene):

 1. Tekstdel om soneringsforslag, forvaltningsprinsipper og problemstillinger
 2. Kartforslag - sonering for jerv
 3. Kartforslag - sonering for gaupe
 4. Kartforslag - sonering for bjørn
 5. Kart - beiteområder for sau

Bakgrunnsdokumenter

Relevante bakgrunnsdokumenter som møtereferat, fagpresentsjoner etc er publsert på en egen samleside om forvaltningsplanrevisjonen. Lenke til denne sida finne du HER.