Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland

Rovviltnemnda har i perioden 2015-2018 arbeidet med revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. Revidert plan ble sluttbehandlet i møte 20. mars 2017, med noen mindre justeringer i møte 30. mai 2018. Her har vi publisert relevante dokumenter knyttet til revisjonsarbeidet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.06.2016

Klima- og miljødepartementet har besluttet å hente inn forvaltningsplanen til behandling

Departementet skriver i et brev av 2. juli 2018 til nemnda at vil gjennomføre nødvendige endringer i forvaltningsplanen. I denne prosessen vil departementet ha kontakt med Miljødirektoratet, rovviltnemnda i region 7 og nemndas sekretariat. Rovviltnemndas nåværende og vedtatte plan vil gjelde inntil departementet har gjennomført nødvendige endringer i forvaltningsplanen.

Rovviltnemnda tar denne avgjørelsen til etterretning og forventer at departementet har dialog med nemnda i dette arbeidet.

Her er lenke til KLDs brev om forvaltningsplanen

Møteprotokoller og saksframlegg

Rovviltnemnda har behandlet forvaltningsplanen i flere møter. Alle protokoller og saksframlegg til nemndsmøtene er publisert på en egen nettside, se lenke i høyre marg.

Mindre justeringer i mai 2018

Rovvilnemnda vedtok noen mindre endringer i planen i møte 30. mai 2018. Det ble satt inn et nytt forord og det gamle forordet ble lagt som et nytt vedlegg.

Den oppdaterte planen med alle vedlegg kan lastes ned fra margen på Rovviltnemndas nettside.

Sluttbehandling av planen

Rovviltnemnda sluttbehandlet planen i møte 20. mars. Nemnda tok uttalelsen fra Miljødirektoratet til orientering, men gjorde ingen endringer i planen.

Dokumenter:

 1. Forvaltningsplan sluttbehandlet av nemnda
 2. Uttalelse fra Miljødirektoratet til revidert forvaltningsplan

Merknadsbehandling og planforslag til Miljødirektoratet

Rovviltnemnda behandlet i møte 1/2017 Fylkesmannens planforslag og mottatte høringsuttalelser. Nemnda vedtok en forvaltningsplan som er sendt til Miljødirektoratet for uttalelse. Når nemnda får denne uttalelsen tilbake vil planen bli sluttbehandlet.

Dokumenter:

 1. Forvaltningsplan vedtatt av rovviltnemnda og oversendt til direktoratet

Mottatte høringsinnspill

Mottatte høringsinnspill er publisert i fulltekst. Se HER for liste over alle mottatte innspill. Lenke til de ulike innspillende er listet opp nedenfor (last ned PDF-dokumentet og bruk bokmerkefunksjonen for å finne de ulike innspillene):

 1. Grunneiere, grunneierlag, utmarkslag, elgjaktlag og jegerorganisasjoner
 2. Beitenæringene
 3. Fylkesdekkende organisasjoner
 4. Kommuner og andre offentlige instanser
 5. Landsdekkende organisasjoner
 6. Andre innspill
 7. Innspill mottatt ved andre høringsrunde (begrensa høring om gaupe og bjørn)

Fylkesmannens høringsforslag

Fylkesmannen i Nordland har på oppdrag fra rovviltnemnda utarbeidet forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt. Rovviltnemnda har valgt å sende Fylkesmannens forslag på høring for å få innspill til nemndas sluttbehandling av planen.

Fylkesmannens høringsforslag består av følgende dokumenter (trykk på teksten for å åpne dokumentene):

 1. Notat om Fylkesmannens planforslag.
 2. Presentasjon av Fylkesmannens planforslag.
 3. Fylkesmannens saksframlegg til forvaltningsplanforslaget
 4. Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan
 5. Vedlegg til forvaltningsplanen:
  1. Vedlegg A: Nasjonal politikk og rammevilkår
  2. Vedlegg B: Vurdering av konsekvenser av ny forvaltningsplan
  3. Vedlegg C: Statusbeskrivelse og utviklingstrekk – rovvilt i Nordland
  4. Vedlegg D: Statusbeskr. og utviklingstrekk – tamrein i Nordland (ikke ferdig)
  5. Vedlegg E: Statusbeskrivelse og utviklingstrekk – sau i Nordland
  6. Vedlegg F1: Kart over prioriterte rovviltsoner for jerv i Nordland
  7. Vedlegg F2: Kart over prioriterte rovviltsoner for gaupe i Nordland
  8. Vedlegg F3: Kart over prioriterte rovviltsoner for bjørn i Nordland

Anbefalinger fra Arbeidsutvalget

I begynnelsen av planarbeidet ble det nedsatt et partssammensatt arbeidsutvalg (AU) som skulle gi råd til nemnda i forbindelse med planarbeidet. AU har medlemmer som representerer sauenæringa, reindriftsnæringa, verneorganisasjoner og jeger- og fiskerforeninger.

Beitenæringenes representanter har har levert en anbefaling til mulig sonering og forvaltningsprinsipper. Videre har Nordland jeger- og fiskerforening levert en anbefaling knyttet til jakt- og fellingsrelaterte tema.

Rovviltnemnda sender ut disse dokumentene sammen med Fylkesmannens planforslag. Det er flere prinsipielle forskjeller mellom Fylkesmannens forslag og Arbeidsutvalgets forslag, særlig knyttet til sonering. Vi ber særskilt om tilbakemelding på forslag til prioritert område for bjørn, der Fylkesmannen foreslår et område i Salten, mens Arbeidsutvalget foreslår et område på Helgeland.

AUs anbefalinger består av følgende dokumenter (trykk på teksten for å åpne dokumentene):

 1. Tekstdel om soneringsforslag, forvaltningsprinsipper og problemstillinger
 2. Kartforslag - sonering for jerv
 3. Kartforslag - sonering for gaupe
 4. Kartforslag - sonering for bjørn
 5. Kart - beiteområder for sau

Sentrale brev fra departementene 

Fagseminar om rovviltforvaltning

I forbindelse med revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland avholdt Fylkesmannen, på oppdrag fra Rovviltnemnda, seminar om rovviltforvaltning i Nordland.

Målet for seminaret var å øke kunnskapsgrunnlaget for ulike temaer i revisjonen av forvaltningsplanen.

Her er lenke til programmet og presentasjonene som ble holdt på seminaret:

I etterkant av seminaret har Det skandinaviske bjørneprosjektet ferdigstilt en minirapport om temaet de presenterte. Denne kan leses HER.

Dialogmøter organisasjoner/faglag

Partssammensatt arbeidsgruppe

Oppstart av planarbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.