Korte nettseminar for kommunene om ulike miljøtema

Klima- og miljøavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland inviterer kommunene i fylket til korte, digitale seminar gjennom 2021.

Publisert 06.04.2021

Hvert arrangement varer under en time. - Vi ønsker å nå ut til saksbehandlerne som arbeider med miljøsaker i kommunene for at de skal være oppdatert på regelverk og handlingsrom i sin saksbehandling, sier fylkesmiljøvernsjef, Torfinn Sørensen.
 
I vår er det nettseminar med mange ulike tema som dispensasjoner i strandsonen, skadefelling ved av rovvilt, kunnskap om naturverdier og klagesaksbehandling. - Det blir  foredrag med gjennomgang av forskrifter og eksempler på gode løsninger. Vi regner også med å få med flere kommuner til å presentere sine erfaringer, sier fylkesmiljøvernsjefen. Til høsten blir det andre tema som avløp, forsøpling, nydyrking og fremmede planter.
 
Hvert seminar består av ett til to foredrag og det er også åpent for spørsmål og kommentarer. Seminarene er uten påmelding. Lenke for deltakelse og nærmere program legges etter hvert ut under kurs og konferanser på vår nettside. Det blir også mulig å gå inn for å se presentasjoner og spørsmål i etterkant.

Vel møtt!

 

Dato

Kl

Tema

 

27.apr

12.00

Dispensasjoner etter plan- og bygningsloven

Med fokus på Sivilombudsmannens undersøkelse av dispensasjoner i strandsonen

4.mai

12.00

Kommunens rolle ved skadefelling av rovvilt

Oppfølging av beredskapskurs for skadefelling som ble gjennomført i april 2020

11.mai

12.00

Økologisk grunnkart i kommunens saksbehandling

Gjennomgang av ny portal for økologisk grunnkart. Hvordan får man hentet ut nødvendig informasjon og hvordan kan kartdata integreres i kommunens eget saksbehandlingsverktøy.

18.mai

12.00

Sensitive artsdata i kommunens saksbehandling

Gjennomgang av retningslinjer og innsynsløsning for sensitive artsdata. I tillegg Fjelltjenesten innblikk i dagens kunnskap om rovfugler i Nordland.

01.juni

12.00

Kommunens forberedelse av klagesaker

Hva ønsker og forventer vi når det gjelder klagesaker vi får inn fra kommunen?

09.jun

12.00

Saksbehandling av søknader om avløpsutslipp

Gjennomgang av kommunens saksbehandling av utslippstillatelser

22.sep

12.00

Tilsyn med avløpsanlegg

Gjennomgang av planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn

23.sep

12.00

Saksbehandling av søknader om nydyrking

Gjennomgang av ny forskrift med forbud om nydyrking av myr

26.okt

12.00

Forsøpling

Gjennomgang av kommunens myndighet og virkemidler

21.okt

12.00

Grunnforurensning

Gjennomgang av kommunens plikt til å registrere og vedlikeholde data om grunnforurensing

27.okt

12.00

Bekjempelse av fremmede plantearter i kommunene

Gjennomgang av de nye kriteriene til Miljødirektoratet og  eksempler på bekjempelsesmetodikker brukt i kommunene