Evenes lufthavn

Forsvaret er i en prosess for å bygge ut kampflybase på Evenes flystasjon. Samtidig drifter Avinor den sivile flytrafikken ved lufthavna. På bakgrunn av dette er en ny reguleringsplan under utarbeidelse. Fylkesmannen har nylig gitt ny utslippstillatelse for avisingskjemikalier for den sivile delen av flyplassen.

Alt dette skjer i et område med flere viktige naturverdier. Dette gir kompleks saksbehandling på flere nivåer. Her vil vi legge ut informasjon for å forsøke å gi oversikt over saken, og hva som er Fylkesmannens rolle og oppfølging på de ulike fagområdene.

 

 

 


Publisert 19.02.2019

Overvåking av kalksjøer ved Harstad/Narvik lufthavn

AVINOR har igangsatt overvåking av vannvegetasjonen i Kjerkvatnet, Langvatnet og Lavangsvatnet i Evenes.

 


Publisert 22.01.2019

Nye reguleringsplaner for Evenes flystasjon

Reguleringsplaner som skal ivareta nasjonale interesser utarbeides gjerne av en statlig etat, i dette tilfellet Forsvarsbygg. Det kalles da en statlig reguleringsplan.

En ny reguleringsplan for Evenes flystasjon skal etter planen være vedtatt innen sommeren 2019. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er planmyndighet. Fylkesmannen har gitt innspill til planen.


Publisert 21.01.2019

Et område med viktige naturverdier

Området rundt Evenes lufthavn har mange viktige naturverdier. Det er opprettet fem naturreservater her. Tårstadvassdraget har også Ramsarstatus. Fylkesmannen er myndighet for å følge opp verneplanarbeidet.


Publisert 21.01.2019

Ny utslippstillatelse for avisingskjemikalier

Harstad/Narvik lufthavn Evenes fikk ny utslippstillatelse for den sivile delen av flyplassen 17. desember 2018. Fylkesmannen er myndighet for utslipp av fly- og baneavisingskjemikalier fra flyplasser. 


Publisert 17.01.2019

PFOS-forurensning i grunnen

Flyplassområdet på Evenes er forurenset av miljøgifta PFOS, som stammer fra brannskum. 

Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet, og følger opp et nasjonalt prosjekt om kartlegging og opprydding i PFOS-forurensing ved flyplasser.