Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 25.01.2018

Høringsmøte om opprydding i forurenset sjøbunn

Fylkesmannen har varslet pålegg om tiltaksplan og inviterte til høringsmøte. Skipsverftene mener at de allerede har tatt en stor del av regninga.


Publisert 22.05.2017

Utslippstillatelse for anleggsarbeider ved utbyggingen av Vassenden kraftverk

Helgeland Kraft AS har fått konsesjon til utbygging av Vassenden kraftverk i Leirfjord. Fylkesmannen har nå gitt utslippstillatelse til anleggsarbeidene.


Publisert 30.11.2016

Kunngjøring av endret tillatelse etter foruresningsloven for Leknes lufthavn

Avinor har fått endret tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Leknes lufthavn. Tillatelsen kan påklages av berørte parter innen tre uker.


Publisert 23.06.2016

Plastforurensning fra veibygging i Bodø

Fylkesmannen ønsker hjelp fra publikum til å kartlegge sprengningskabler i skjærgården rundt Bodø.


Publisert 23.06.2016

Fylkesmannen følger opp utslipp til Bodøelva

Anleggsarbeidene på Stormyra har gitt utslipp av slamholdig vann til Bodøelva. Vi har i den siste tida fått meldinger om akuttutslipp og funn av død fisk i elva. Vi har bedt Statens vegvesen om en forklaring på dette.


Publisert 18.12.2015

Storkontroll av biloppsamlingsplasser

Fylkesmannen har gjennomført en landsomfattende kontroll av biloppsamlingsplasser. Hensikten var å sjekke om de håndterer bilvrakene forsvarlig. Resultatene fra kontrollen viste mange brudd på miljøregelverket.


Publisert 08.12.2014

Anledning til å finansiere opprydding ved bruk av kommunale gebyrer

Fylkesmannen får jevnlig spørsmål fra kommuner om finansiering av opprydding i forurenset grunn og avfallsopprydding. Kommunale vann-, avløp- og renovasjonsgebyrer kan dekke slike kostnader på visse vilkår.


Publisert 14.10.2014

Kontrollerer skipsverft

Fylkesmannen og Miljødirektoratet kontrollerer nå i oktober om skipsverft overholder miljøregelverket.


Publisert 24.04.2014

Avfallsplaner i havner

Kystommunene, havneansvarlige og Fylkesmannen har fått nye oppgaver som omhandler avfallsplaner i havner.


Publisert 04.03.2014

Smarte nettsteder til hjelp for å finne frem i regelverket

Miljøkommune.no er miljøvernmyndighetenes nye nettsted som skal være til hjelp for kommunene i saksbehandlingen av miljø- og plansaker. På Regelhjelp.no kan du finne ut hvilke krav som gjelder for en bestemt bransje eller for din bedrift.