Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Statsforvalteren veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


22.02.2021

Bli barnehagelærer mens du jobber

Det er mangel på barnehagelærere med kompetanse i samisk språk og kultur i fylket vårt.


17.02.2021

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan nå søke om tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage i alderen 4-6 år tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter. Årets tilskuddssats er kr. 1950,- per barn.


10.02.2021

Ekstraordinær innsamling BASIL/GSI


22.01.2021

Hva vet vi om barn og smitte i barnehager og skoler?

I denne videoen forklarer Folkehelseinstituttet deres funn om smitte i barnehager og skoler i høst og frem til uke 1.


16.12.2020

Høring ny rammeplan for SFO


29.10.2020

Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging

Fylkesmannen har laget et foredrag om barnehagelovens § 19g og ordinært barnehagetilbud.


14.10.2020

Stenging av barnehager og skoler ved smitteutbrudd


09.10.2020

Foreldreundersøkelsen i barnehagen

Får foreldre og foresatte mulighet til å si sin mening om barnehagetilbudet og barnas trivsel?


29.09.2020

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehage og skole


29.09.2020

Åpningstider og stenging i barnehager og skoler

Det er mange som har spørsmål om åpningstider og stenging i barnehager og skoler som følge av fravær av personell(ved bl.a. sykdom og karantene) som et smitteverntiltak. Hva som ligger i smitteverntiltak og smittevernhensyn har Kunnskapsdepartementet klargjort i teksten under.