Barnehage

Oppdatert 06.09.2022

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Statsforvalteren veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt

Alle ansatte i barnehagen har en plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. De skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette kan være for eksempel utestenging fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

Hvis du oppdager at et barn ikke har det bra, må du melde fra til styrer i barnehagen. I alvorlige tilfeller må styrer melde fra til barnehageeier.  

Statsforvalteren er klageinstans

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 11.11.2022

Tilskudd til svømming i barnehage - restmidler

Statsforvalteren i Nordland har enda midler for tildeling til svømming i barnehage. Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan søke på disse midlene. 


Publisert 10.11.2022

Basil årsmelding - nettseminar

Statsforvalteren inviterer barnehagemyndighet, kommunal og privat barnehageeier og styrer til nettseminar om årsmelding i BASIL. 


Publisert 19.10.2022

Ny kompetansepakke om inkluderende praksis


Publisert 15.10.2022

Velkommen til den digitale Inn på tunet uka!


Publisert 28.09.2022

Kommunens rolle som barnehagemyndighet

I samarbeid med RKK Vesterålen og Lødingen og KS har vi utarbeidet en webinarrekke om barnehagemyndighetens rolle


Publisert 02.09.2022

Utlysning av kompetansemidler til studie 2022/2023

Barnehageeiere med en eller flere ansatte som tar utdanning eller er begynt på utdanning denne høsten, kan nå søke om kompetansemidler til studie for 2022/2023. 


Publisert 01.08.2022

Endringer i velferdstjenestelovgivingen trer i kraft


Publisert 14.06.2022

Endringer i lovverket om nyankomne barn og elever


Publisert 10.06.2022

Fagsamlinger for barnehage og skole


Publisert 03.06.2022

Nye filmer om lek og sosial læring