Nulltoleranse for mobbing i barnehagen

Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven om barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen. Endringene gjelder fra 1. januar 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.09.2020

Barnehagene skal jobbe systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og de skape et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. Selv om rammeplanen  allerede stiller krav om dette, blir nå forpliktelsen tatt inn i loven. Det skal sikre at alle barn, uavhengig av hvilken barnehage de går i, får hjelp av voksne til å ta godt vare på hverandre.

Nulltoleranse og aktivitetsplikt

Barnehagen forpliktes til å ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser.

Lovendringen innebærer en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen.

Barnehagen får plikt til å undersøke saken når foreldre sier ifra, selv om de som jobber i barnehagen er av en annen oppfatning. Det skal en skriftlig plan for hvordan barnehagen skal følge opp barnet og gruppen.

Det innføres også en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om at personalet krenker barn.

Alle som arbeider i barnehagen får plikt til å melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen. Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp meldingene på en ansvarlig måte.

Internkontroll og tilsyn

Det innføres også krav til internkontroll i barnehagen som barnehageeier er ansvarlig for. Internkontrollen skal sikre at barnehagen følger lovverk og forskrifter, inkludert rammeplanen og det nye regelverket om mobbing.

Kommunen er som barnehagemyndighet ansvarlig for å føre tilsyn, og skal påse at barnehagene følger lovendringen gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn. For å styrke kommunen som uavhengig barnehagemyndighet, lovfestes det at personer eller kommunale enheter som har direkte ansvar for kommunale barnehager som hovedregel ikke kan utføre oppgaver som barnehagemyndighet.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.