Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til Statsforvalteren.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Statsforvalteren behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Statsforvalterener klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Statsforvalteren fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barneverninstitusjon, kan klage til Statsforvalteren.

Du kan klage

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Si din mening om det barnevernet gjør sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. 

Vi jobber med å utvikle enkle løsninger for å si ifra. Enn så lenge ber vi deg ta kontakt med Statsforvalteren der du bor. Trenger du noen å snakke med NÅ? Ring Alarmtelefonen på 116 111.

Vis mer

I Nordland har en del kommuner valgt å gå sammen om å opprette en interkommunal barneverntjeneste. En av kommunene er da vertskommune og utfører oppgavene etter barnevernloven på vegne av alle kommunene i samarbeidet.

I Nordland har vi følgende interkommunale barneverntjenester pr 28.01.2021:

  • Barneverntjenesten Sør-Helgeland som omfatter kommunene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad, med Brønnøy som vertskommune. Barnevernleder: Hilde Rakvaag
  • Barneverntjenesten Ytre Helgeland som omfatter kommunene Leirfjord, Alstahaug, Dønna og Herøy med Leirfjord som vertskommune. Barnevernleder: Elisabeth L. Johansen
  • Barneverntjenesten for Nesna og Træna med Nesna som vertskommune. Barnevernleder: Ingeborg Herset
  • Beiarn og Saltdal barneverntjeneste med Saltdal som vertskommune. Barnevernleder: Lisa Mari Vesteraa
  • Lofoten barnevern som omfatter kommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes, med Vestvågøy som vertskommune. Barnevernleder: Monica Nyvoll Skaufeldt
  • Vesterålen barnevern som omfatter kommunene Sortland, Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen og Øksnes, med Sortland som vertskommune. Barnevernleder: Kari Mortensen
  • Barneverntjenesten i Narvik er en interkommunal barneverntjeneste for Narvik og med Narvik som vertskommune. Barnevernleder: Morten Borgen
  • Barneverntjenesten i Bodø er en interkommunal barneverntjeneste for Bodø, Værøy, Røst, Hamarøy, Steigen, Gildeskål og Rødøy med Bodø som vertskommune. Barnevernleder: Arve Rolandsen

06.01.2016

Barneverntjenesten kan ta avgjørelser om opplæring for barn under omsorg

En endring i opplæringsloven § 15-6 gir barneverntjenesten rett til å ta avgjørelser på vegne av barnet når barnet er under omsorg. 


18.12.2015

Rundskriv - barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land


18.12.2015

Ekteskap hvor den ene part er mindreårig


18.12.2015

Mindreårige som er gravide eller har barn


17.12.2015

Tilsyn med barnevernet i Bodø etter klage fra krisesenteret

Tilsynet avdekket at både barneverntjenesten og krisesenteret har forbedringspotensial når det gjelder samarbeid med hverandre. Det ble funnet svikt på flere områder i barnevernet. Fylkesmannen har imidlertid ikke funnet grunnlag for å be barneverntjenesten gjennomgå meldinger på nytt eller gjenåpne undersøkelser.


27.11.2015

Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernssaker

Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal kvalitetssikre sakkyndige rapporter i barnevernsaker. På hjemmesiden til BSK finnes informasjonsskriv som er utarbeidet for veiledning til sakkyndige. Disse kan også være av interesse for barneverntjenestene som oppdragsgivere. 


09.10.2015

Informasjon til offentlig melder ved henleggelse av bekymring

Fylkesmannen i Nordland har bedt Bufdir om tolkning av barnevernloven § 6-7a og informasjon til offentlig melder ved henleggelse av undersøkelse med bekymring.


17.08.2015

Barnevernkonferanse


13.08.2015

Barnevernledernettverk høst 2015


04.06.2015

Invitasjon til opplæring i EuroADAD