Gyrobekjemping

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris (G. salaris) er ein alvorlig trussel mot norske laksebestandar. Mattilsynet har ansvaret for overvaking, førebygging og smittebegrensande tiltak. Miljødirektoratet har ansvaret for tiltak for å utrydde parasitten. Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er tiltakshavar for bevaring og reetablering av fiskebestandane.

Publisert 05.02.2013, Sist endra 16.09.2021

G. salaris reknast for å vere den alvorlegaste menneskeskapte trusselfaktoren som har ramma norske laksebestandar. Miljødirektoratet jobbar med tiltak for å bevare infiserte laksestammar og fjerne smitta frå vassdraga.


Publisert 16.09.2021

Stor aktivitet i elvene i Drivaregionen

I sommar har det blitt gjennomført forsøk i både Driva og Litldalselva for å finne beste metode i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i desse elvene.


Publisert 01.11.2019

Rauma friskmeldt for Gyrodactylus salaris

Elvane i Raumaregionen vart i dag friskmelde etter ein 40 år lang kamp mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.


Publisert 25.10.2019

Kan Raumavassdraga friskmeldast?

Fylkesmannen inviterer til markering på Åndalsnes. Dei siste prøvene er no til analyse hos Veterinærinstituttet som skal overlevere svara til Mattilsynet. Svaret får vi på Rauma kulturhus fredag 1. november kl. 11:00.

Meld deg på her innan 27. oktober 2019.


Publisert 28.06.2017

Åpning av fiskesperra i Driva

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde stod for den offisielle åpninga av fiskesperra i Driva mandag 26. juni. Det var Miljødirektoratet som inviterte til markeringa av Norges største fysiske fiskesperre.


Publisert 24.08.2015

Drivaregionen - informasjonsside

I dag slippes informasjonssida om drivaregionen www.drivaregionen.no.


Publisert 30.04.2014

Møte i Samarbeidsrådet for Drivaregionen

Regjeringa har for inneverande år løyvd eigne midlar til oppstart av bygginga av fiskesperra i Driva.


Publisert 24.01.2014

Informasjon om rotenonbehandlinga i Raumaregionen 2014

Veterinærinstituttet (VI) vil sende ut vedlagte brev til grunneigarar på bakgrunn av adresselister frå grunneigarlaga.


Publisert 13.05.2013

Løyve til rotenonbehandling i Rauma

Miljøverndepartementet har den 10.05.2013 gjeve løyve til kjemisk behandling av vassdraga i Raumaregionen.


Publisert 04.04.2013

Informasjon om rotenonbehandlinga i Raumaregionen 2013

Veterinærinstituttet (VI) vil sende ut vedlagte brev til grunneigarar på bakgrunn av adresselister frå grunneigarlaga.


Publisert 04.04.2013

Bekjemping av lakseparasitten i Raumavassdraga

Fylkesmannen har søkt Miljøverndepartementet og Mattilsynet om løyve til kjemisk behandling av vassdraga i Rauma-regionen. Formålet med tiltaket er å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris.