Økologisk landbruk

Foto: Pixabay.com.

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir


Publisert 26.08.2021

Jordliv i fokus på Bjørnsonfestivalen

I jorda finnast det millionar av mikrobar og ein del meitemark. Korleis ser alt dette livet ut og kva driv dei med der nede i mørket mellom røter og planterestar?


Publisert 21.09.2017

Ei heil veke med økologisk mat og landbruk

Fire temadagar pluss familiehelg: Neste veke går Økouka i Møre og Romsdal av stabelen på Tingvoll. Her er det spennande tema for landbruks- og matinteresserte i alle aldersgrupper.


Publisert 28.10.2016

Inspirasjonsbønder til ØKOLØFTmøte i Molde

Torsdag 17. november kl 11-15 kjem to av inspirasjonsbøndene i Landbrukets ØKOLØFT til Alexandra hotell i Molde, for å delta på ope landbruksmøte.


Publisert 06.09.2016

Interessante tema i ØkoUka 2016

Stevnemøte mellom lokale produsentar av økologiske matvarer, leverandørar og kokkar i Molde, familiedag på Moldegård, parselldyrking, parsellsafari, forteljarstunder i drivhus, humler og bier, grønsakkooperativ, kompost, mangeårig økobonde Nils Drabløs, Shabana Rehman, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, osv er stikkord som dukkar opp i programemt for ØkoUka. Kom og delta.


Publisert 16.08.2016

Utviklingsmidlar til økologisk landbruk

Kvart år vert det sett av middel til utviklingstiltak innan økologisk landbruk over jordbruksoppgjeret. Midla vert forvalta av Landbruksdirektoratet. Søknadsfrist er 15. september.