12.02.2024

Digitaliserer tenestene rundt eit dødsfall

Digital gravferdsmelding skal gjere det enklare å ta praktiske val i samband med ei gravferd. Tenesta erstattar ikkje eventuell kontakt med trus- og livssynssamfunn og gravferdsbyrå, men kan gjere deg meir sjølvhjelpen og koplar dessutan saman aktørar som har ei rolle når nokon døyr. 


07.02.2024

Ny nasjonal anbefaling: Mobilfrie klasserom på alle nivå

Utdanningsdirektoratet anbefaler at mobiltelefonen skal ut av klasserommene  på barneskole, ungdomsskole og videregående skole. De mener også at friminuttene bør være mobilfrie på barne- og ungdomsskolen.


06.02.2024

Lihkku beivviin - læhkoeh biejjine - vuorbbe biejvijn!

Vi gratulerer med samenes nasjonaldag 6. februar. 


25.01.2024

Landsomfattande tilsyn 2024

Kvart år fører alle statsforvaltarane nasjonale tilsyn der temaet er likt for alle embeta. Føremålet er å avdekkje svikt og å bidra til betre tenester. Her kan du lese kva vi skal føre tilsyn med innan helse og sosial dette året.


05.01.2024

Statsforvaltarane har undersøkt om Nav-kontora kartlegg behova til barna

Nær 70 000 barn lever i familiar som får økonomisk sosialhjelp. Nav har plikt til å finne ut av, vurdere og vareta barns behov på best mogleg måte når foreldre søkjer om sosialhjelp. Tilsynet viser at Nav ikkje kartlegg behovet til barna godt nok når foreldre søkjer om økonomisk sosialhjelp.


18.12.2023

Utkastet til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde er klart

Miljødirektoratet har nå mottatt planen og vil oversende den til Klima- og miljødepartementet med sine vurderinger. Deretter skal tiltaksplanen ut på en  offentlig høring. 


Flere nyheter