11.04.2024

Bønder i Innlandet kan kjøpe eigen regional frøblanding for å bidra til pollinering

Hvert år får mange bønder regionale miljøtilskudd for å så blomsterstriper som hjelper pollinatorene i jordbrukslandskapet med å finne nektar og pollen. Nå kan bønder i Innlandet så blomsterfrø med naturlig hjemmehørende arter. 


02.04.2024

Nytt gjødselregelverk skal skjerpe spreiekrava

Regjeringa har sendt framlegg til nytt gjødselregelverk ut på høyring. Framlegget legg opp til ei innstramming av spreiekrava. Endringane skal skje over åtte år, og det blir teke omsyn til regionale skilnader.


05.03.2024

Årsrapportar for 2023

Årsrapportane våre viser nøkkeltal for statsforvaltarane og korleis vi har løyst oppgåvene våre. 


26.02.2024

Hvordan forebygge omsorgssvikt og adferdsvansker?

Kommunen skal sørge for gode oppvekstvilkår, og alle kommuner skal ha en plan for å forebygge at barn og ungdom utsettes for omsorgssvikt eller får atferdsvansker. Her kan du lære mer om hvordan kommunen kan jobbe med en slik plan.


23.02.2024

Beholder dagens struktur og styrker statens tilstedeværelse

Fylkene Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark gjenoppstod fra nyttår. Hos statsforvalterne blir det ikke tilsvarende endringer. Regjeringen har bestemt at dagens statsforvalterstruktur skal videreføres. 


12.02.2024

Digitaliserer tenestene rundt eit dødsfall

Digital gravferdsmelding skal gjere det enklare å ta praktiske val i samband med ei gravferd. Tenesta erstattar ikkje eventuell kontakt med trus- og livssynssamfunn og gravferdsbyrå, men kan gjere deg meir sjølvhjelpen og koplar dessutan saman aktørar som har ei rolle når nokon døyr. 


Flere nyheter