Risikonivå i Vestland

Kommunane gjer kvar veke ei risikovurdering ut ifrå det lokale smitte- og vaksinasjonsbiletet. På bakgrunn av desse vurderingane, og den epidemiologiske situasjonsrapporten for fylka som FHI publiserer kvar veke, vurderer Statsforvaltaren behovet for samhandling av smitteverntiltak mellom kommunane. 

Publisert 01.02.2021, Sist endra 27.09.2021

Risikovurdering i kommunane

Risikovurderingane til kommunane byggjer mellom anna på følgjande faktorar:

  • nivå og utvikling av førekomst av smitta (insidensen)
  • testaktivitet
  • kva grupper som er ramma, t.d. kjønn, alder, fødeland, smittestad (utanlands eller utanfor kommunen) om smittevegane er kjent for dei fleste tilfella
  • om tilfella er del av kjente utbrot

I Koronarettleiaren kapittel 4 kan ein lese meir om korleis risikovurderinga skal gjennomførast. I kapittel 5 er det ei skildring av korleis kommunane kan setje i verk relevante tiltak med grunnlag i det aktuelle risikonivået. 

Risikovurderinga skal gjennomførast kvar veke, og kommunen skal gjere risikonivået kjent på eigne heimesider.

Epidemiologisk situasjonsrapport frå FHI

Kvar veke publiserer Folkehelseinstituttet (FHI) ein epidemiologisk situasjonsrapport for heile landet. I rapporten gir instituttet ei vurdering av smittesituasjonen i kvart fylke, gjennom ei skildring av større utbrot og ulike kvantitative indikatorar knytt til ulike risikonivå.   

Oppfølginga til Statsforvaltaren

Med utgangspunkt i den epidemiologiske situasjonsrapporten til FHI, vurderinga til kommunane av eige risikonivå og kjennskap til kapasitet i kommunane, skal Statsforvaltaren gjere fortløpande vurderingar av om det er naudsynt å samordne tiltak mellom kommunar. Vurderinga skal gjerast i samråd med dei aktuelle kommunane, og ei naturleg ramme for samarbeidet er kommunar i same bu- og arbeidsregion. Fylkeslegens vurderingar blir oppdaterte på denne sida kvar veke.

Risikonivå for kommunane i Vestland (oppdaterast kvar tysdag):

Data i oversikta er henta frå kommunanes faste vekerapportering til Statsforvaltaren 

(Fargekodar i kart, fylkesatlas.no)
(Fargekodar i kart, fylkesatlas.no)
Tre særleg viktige Indikatorar ved vurdering av risikonivå  i kommunane 
(frå kap. 4 i "Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen")
Tre særleg viktige Indikatorar ved vurdering av risikonivå i kommunane (frå kap. 4 i "Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen") Foto: FHI.