Endring i reglane om nydyrking

Stortinget vedtok 31. mai 2021 endring av regelverket om nydyrking. Konsekvensane av vedtaket må utgreiast, så endringa har ikkje tredd i kraft. Gjeldande regelverk om forbod mot nydyrking av myr står framleis ved lag.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.06.2021

Stortinget fatta i møte den 31. mai 2021 vedtak om endring av jordloven § 11 andre ledd. Vedtaket omfattar endringar i regelverket om nydyrking.

Endring av paragrafen om nydyrking i jordlova

Gjeldande regelverk i jordlova §11 andre ledd:
"For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet​ gi føresegner for nydyrking. I føresegnene kan det fastsetjast forbod mot nydyrking og at nydyrking berre kan skje i samsvar med ein plan godkjend av departementet.​"

Denne paragrafen blir endra til:
"For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet gi føresegner for nydyrking. Søknad om nydyrking eller nedbygging av myr kan berre skje der omsynet til klima, natur- og kulturlandskap vert varetatt gjennom ein heilskapleg plan godkjend av den enkelte kommune".

Endringane har førebels ikkje tredd i kraft

Landbruks- og matdepartementet fremja 4. juni ein kongeleg resolusjon og lovvedtaket vart godkjent.

Det er behov for å gjere ei vurdering av konsekvensane av lovvedtaket, òg korleis den nye regelen kan samordnast med anna relevant regelverk.

Endringane i jordloven § 11 andre ledd har ikkje tredd i kraft. Det er førebels ikkje mogleg å seie noko om når dette vil skje. Landbruksdirektoratet har difor sendt ut informasjon om at gjeldande regelverk om forbod mot nydyrking av myr enda står ved lag.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.