Rognsflauane naturreservat

Rognsflauane naturreservat.
Rognsflauane naturreservat. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Rognsflauane er fredet for å bevare et særpreget og forholdsvis uberørt kystnært barskogområde på kalkgrunn med flere rike barskogsamfunn. Området har en større barlindbestand og en spesielt rik og variert flora.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

Rognsflauane naturreservat ligger på kalkrik berggrunn innerst i Rognsfjorden. Området er preget av svært artsrik skog som er dominert av flere typer kalkfuruskog og lågurtgranskog med innslag av edellauvskog. En bestand av barlind finnes i kalkfuruskogen. Sammen med det tilgrensende reservatet Tangvald er dette et svært variert skogområde med mange sjeldne og interessante arter og vegetasjonstyper. Rognsflauane er også et viktig friluftsområde.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding