Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 26.11.2021

Kvotejakt på gaupe i 2022

Rovviltnemnda i region 2 vedtok ei kvote for jakt på gaupe på totalt 24 dyr i møte den 18. november. 


Publisert 26.11.2021

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona i 2021/2022

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona er frå 1. desember 2020 til 31. mai 2021 eller til kvota er fylt. 


Publisert 04.10.2021

Erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt

Frist for å søke om erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt er 1. november 2021.


Publisert 27.01.2021

Kvotejakt på gaupe i 2021

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 startar 1. februar. Frå jaktstart er det tildelt ein kvote på 28 gauper som er fordelte på fire jaktområde i regionen.


Publisert 25.11.2020

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona i 2020/2021

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona er frå 1. desember 2020 til 31. mai 2021 eller til kvota er fylt. 


Publisert 13.11.2020

Vedtak om kvotejakt på gaupe i 2021

Kvota er på inntil 32 dyr, av dette inntil 12 hoer eldre enn eitt år. 


Publisert 12.10.2020

Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt

Første november 2020 er søknadsfrist for erstatning for husdyr drepe av freda rovvilt.


Publisert 07.09.2020

Lisensfelling av jerv startar 10. september

Kvota er på to dyr og er felles for heile rovviltregion 2 (Aust-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold).


Publisert 20.08.2020

Avslag på søknad om å felle gaupe i beiteområdet til Botnedalen beitelag

Fylkesmannen avslår søknad om å få felle ei gaupe i Botnedalen i Tokke kommune etter at det blei observert to sauer på svøm i Botnedalsvannet 17. august.


Publisert 17.07.2020

Løyve til å felle 1 gaupe i delar av Tokke og Kviteseid kommunar

Fylkesmannen har gjeve løyve til å felle 1 gaupe i delar av Tokke og Kviteseid kommunar.  Løyvet gjeld i sju - 7 - dagar fram til torsdag 23. juli kl.12.00. Kviteseid saualslag er ansvarleg for fellingsforsøket.

 


Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
fmveacg@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding