Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


27.01.2021

Kvotejakt på gaupe i 2021

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 startar 1. februar. Frå jaktstart er det tildelt ein kvote på 28 gauper som er fordelte på fire jaktområde i regionen.


25.11.2020

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona i 2020/2021

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona er frå 1. desember 2020 til 31. mai 2021 eller til kvota er fylt. 


13.11.2020

Vedtak om kvotejakt på gaupe i 2021

Kvota er på inntil 32 dyr, av dette inntil 12 hoer eldre enn eitt år. 


12.10.2020

Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt

Første november 2020 er søknadsfrist for erstatning for husdyr drepe av freda rovvilt.


07.09.2020

Lisensfelling av jerv startar 10. september

Kvota er på to dyr og er felles for heile rovviltregion 2 (Aust-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold).


20.08.2020

Avslag på søknad om å felle gaupe i beiteområdet til Botnedalen beitelag

Fylkesmannen avslår søknad om å få felle ei gaupe i Botnedalen i Tokke kommune etter at det blei observert to sauer på svøm i Botnedalsvannet 17. august.


17.07.2020

Løyve til å felle 1 gaupe i delar av Tokke og Kviteseid kommunar

Fylkesmannen har gjeve løyve til å felle 1 gaupe i delar av Tokke og Kviteseid kommunar.  Løyvet gjeld i sju - 7 - dagar fram til torsdag 23. juli kl.12.00. Kviteseid saualslag er ansvarleg for fellingsforsøket.

 


10.06.2020

Høg rovviltberedskap i beitesesongen

Ein ny beitesesong er i gang i Vestfold og Telemark, og vi har høg beredskap for å handtera hendingar med rovvilt gjennom sommaren med eigen beredskapstelefon, sms-varsling og informasjonsverksemd.


30.01.2020

Kvotejakt på gaupe starter 1. februar

Her kan du lese mer om kvoter, jaktområder, pliktig registrering og annen nyttig informasjon.


20.11.2019

Kvotejakt på gaupe i 2020

Rovviltnemnda i region 2 (Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud) har fattet vedtak om kvotejakt på gaupe i 2020.


Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Elisabet Rui
Telefon 33 37 11 78

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding