Ny forskrift om munningsfredninger

Foto: Irvin Kilde/Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Etter gjennomført høring med frist 22. desember 2021, har Statsforvalteren i Vestfold og Telemark nå fastsatt ny forskrift som regulerer fisket ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk (munningsfredningssoner).

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.03.2022

I hovedtrekk innføres det en 100-meterssone utenfor alle anadrome vassdrag, og det vedtas 15 utvidete munningsfredningssoner med spesielle bestemmelser. Forskriften er gjeldende fra 28.3.2022 og er kunngjort på Lovdata.


Delt myndighet

Miljødirektoratet er myndighet til å regulere fisket etter anadrome laksefisk både i sjøen og i vassdragene (fisketider og kvoter), og vedtok ny forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag i mars 2021. Myndigheten til å regulere fisket etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk og utenfor elvemunningene ligger hos Statsforvalteren. Herværende forskrift gjelder sistnevnte, og vil gjelde frem til neste rullering (normalt fem år). Ved neste rullering vil vi også se på mulighetene for å slå sammen forskrift om munningsfredningssoner med forskrift om innlandsfisk.

Endringer fra tidligere forskrifter

Forslaget som ble lagt ut på høring viderefører med noen endringer fredningssonene med utløp i sjø i tidligere gjeldende forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold. Tilsvarende innlemmes fredningssona i § 8 i forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk, Telemark (Skiensvassdraget). Øvrige fredningssoner er tatt inn med bakgrunn av observert behov og trusselsituasjon.

For øvrige bakgrunnsinformasjon for den nye forskriften, vises til vår nyhetssak av 23.11.2021.

Les mer om fiskeregler på Statsforvalteren i Vestfold og Telemarks nettsider.

I vedtaksbrevet (høyre marg) er det gjort en vurdering av høringsinnspill og nærmere begrunnelse for den endelige forskriften.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.