Fremmede arter

Fram mot 2025 har vi tydelige mål for bekjemping av fremmede skadelige organismer i Trøndelag. Vi prioriterer områder med sårbar og viktig natur, samt tidlig innsats. 

Felles ansvar

Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning er en tverrsektoriell oppgave. Det betyr at både grunneiere, hageeiere, utbyggere og andre har et ansvar. Statsforvalteren har en koordinerende rolle regionalt. 

Prioriteringer

Vi prioriterer bekjemping for å beskytte trua arter, trua naturtyper og verneområder. Tidlig innsats når nye fremmede arter oppdages er også viktig.

Bekjemping av fremmede planter i Trøndelag

I tillegg til verneområde har vi valgt ut disse områdene for bekjemping av fremmede planter i regi av Statsforvalteren og andre fram mot 2025: 

  • Orkla (Orkland, Rennebu og Tynset i Innlandet) - hagelupin, sanslupin, kjempespringfrø (rødhyll og skogskjegg).
  • Gaula (Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen og Rennebu) - hagelupin og kjempespringfrø
  • Stjørdalselva (Meråker og Stjørdal) - hagelupin og kjempespringfrø
  • Verdalselva (Verdal) - hagelupin, kjempespringfrø (skogskjegg, hybridslirekne og parkslirekne)
  • Øyvatnet (Høylandet) - hagelupin og kjempespringfrø (tromsøpalme og parkslirekne)

Fremmede arter i ferskvann

Tidlig innsats prioriteres høyt og bekjemping gjennomføres i regi av Statsforvalteren hvert år.

Andre organismer

I samarbeid med kommuner og andre gjennomfører vi tiltak mot mink hvert år, både i og utenfor verneområder. Viktige sjøfuglområder prioriteres. For bekjemping av andre organismer prioriterer vi tidlig innsats og nye tiltak kan være aktuelle å gjennomføre. Meld gjerne fra til Statsforvalteren dersom du oppdager nye fremmede arter. 

Søknad om utsetting av fremmede arter

Søknad om utsetting av fremmede treslag til skogproduksjon sendes til Statsforvalteren. Søknad om utsetting av fremmede trær i andre sammenhenger, f.eks. hekk, behandles av Miljødirektoratet. Det samme gjelder søknader om utsetting av andre planter og organismer. 

Fremmede planter i hagen

Har du fremmede plantearter i hagen din? Alle hageeiere bør sette seg inn i hvilke regler som gjelder for fremmede planer i hagen. Lever alltid avfall fra fremmede arter til godkjent mottak for å unngå spredning i naturen. Disse skal leveres i spesialbeholder på avfallsplassen – dette er gratis i de fleste kommuner. 

Kommunenes rolle innenfor arbeidet med fremmede arter

  • Lokal plan- og miljømyndighet
  • Renovasjon og legge til rette for velorganisert mottak av avfall med fremmede planter
  • Drift av egen eiendom
  • Bekjemping innenfor utvalgte kulturlandskap
  • Tilskuddsordninger i landbruket (SMIL)

Lurer du på hvilke arter som er fremmede arter? Her finner du listen over hvilke arter som kan være skadlige når de spres til naturen. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 21.04.2022

Rapportering av tiltak mot fremmede arter i kommunene 2022

Her rapporteres tiltak mot fremmede arter, som gjennomføres i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag. Frist for rapportering er 15. oktober 2022.


Publisert 05.01.2018

Hageplanter kan true trøndersk natur

Har du hage? Visste du at noen av de utenlandske plantene som du kanskje har i hagen din truer naturen? 


Publisert 05.01.2018

Fremmede treslag

Vi har plantet sitkagran for at den vokser raskt på kysten og gir le for vær og vind og vi bruker fremmede treslag som klimatiltak. Vi planter gran der det før vokste furu eller ikke var skog. Når sitkagran og buskfuru sprer seg, kan de fortrenge stedlige arter og det åpne kystlandskapet vårt gror igjen.