Kråke til besvær

Sibirsk nøttekråke Foto: Georg Bangjord

Den sibirske nøttekråka er en aktiv spreder av den fremmede furuarten sembrafuru inn i Bymarka naturreservat i Trondheim kommune. I 2023 ble det startet arbeid med å fjerne sembrafuru ut av reservatet.

Publisert 26.06.2024

Sibirsk nøttekråke er en fremmedart som kom til Norge i 1995 pga matmangel og dårlige forhold der de normalt holder til. Etter invasjonen i 1995 ble mange fugler værende i Trondheimsområdet. Trolig på grunn av skogene med plantet sembrafuru som kråka livnærer seg på. Den sibirske nøttekråka er spesialist på å åpne sembrafurukongler med sitt lange og spisse nebb.

Sembrafuru (Pinus cembra) er en fremmed art som har sin naturlig utbredelse i Russland. Den blir opptil 40 m høy og kjennetegnes av de opptil 13cm høye ganske lukkede kongleskjell. Nålene sitter fem i grupper, de er 6-12 cm lange, myke og hvite på undersiden. Sembrafuru ble importert til Norge som kommersiell art for skogbruket siden arten tåler ekstreme kuldepåvirkninger og har derfor potensial til å spre seg langt nord. I Trondheim har den i de fleste tilfeller blitt brukt som prydtre. Arten er vurdert til å medføre potensielt høg risiko, på grunn av høyt invasjonspotensiale (Artsdatabenken).

Sembrafuru i Bymarka naturreservat Foto: Sigurd BangjordSembrafuru i Bymarka naturreservat                            Foto: Sigurd Bangjord

På slutten av 90-tallet ble det funnet småplanter og hull med kongler fra sembrafuru i Bymarka naturreservat, et godt stykke fra nærmeste frøbærende sembrafuru. Etter hvert ble det observert sibirsk nøttekråke med halsen full av frø på hamstringstrekk opp til Bymarka naturreservat.

I 2022 og 2023 ble det utført flere runder med kartlegging av fremmede arter i Bymarka naturreservat i forbindelse med arbeidet med ny forvaltningsplan, og arbeidet med uttak av fremmede arter. Under kartleggingene ble det observert mange forekomster av småplanter av sembrafuru. Disse befant seg på typiske "hamstringsplasser" for den sibirske nøttekråka. I 2023 ble det tatt ut over 100 planter på en 2-dagers aksjon på noen utvalgte steder i reservatet.

Statsforvalteren og Statens naturoppsyn kommer til å jobbe videre med å bekjempe sembrafuru og andre fremmede arter i Bymarka naturreservat i årene fremover. I tillegg til sembrafuru er det også registrert følgende fremmede plantearter i reservatet:

- Alperegngull
- Bergfuru
- Buskhyll
- Lundenøkleblom
- Platanlønn
- Sitkagran
- Skogskjegg
- Ugrasmjølke
- Vrifuru
- Fjelledelgran
- Hjertebergblom
- Spadebergblom
- Nordmannsedelgran
- Sembrafuru
- Skyggesildre

Fremmede arter registrert i Bymarka NR, delt inn i fremmedartskategori etter fremmedartslista fra 2023.
Fremmede arter registrert i Bymarka NR, delt inn i fremmedartskategorier etter fremmedartslista fra 2023. Kilde: Miljøfaglig Utredning 2024.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner