Søknad om tillatelse - mellomlagring av farlig avfall - Åsvegen / Løvsetvollen - Melhus

Høringsfrist:
18. februar 2024 23.59

Kjelsberg Transport AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mellomlagring av farlig avfall ved Åsvegen/Løvsetvollen i Melhus kommune.

Publisert 17.01.2024

Søknaden
Kjelsberg Transport AS søker om tillatelse til virksomhet på gnr. 99, bnr. 17 (Åsvegen/Løvsetvollen) i Melhus kommune. Virksomheten innebærer mellomlagring av flytende farlig avfall (spillolje, olje fra oljeutskiller, fyringsoljer, forurenset drivstoff, oljeforurenset vann, oljeemulsjoner og "slop") i ISO-tanker og IBC-konteinere.

Søknaden inneholder beskrivelse av virksomheten, kart, risikovurdering, beredskapsplan, rutiner og avtaler, og reguleringsplan med bestemmelser. Søknadsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre på denne siden.

Innhold i en tillatelse
Opplagsplass for avfall og håndtering av farlig avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet kompetanse på farlig avfall, grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 18. februar 2024.